Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasama ang Krus”

Disyembre 26, 2020. Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir.

Feast of Saint Stephen, first martyr (Red).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu.
Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila’y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos, at si Hesus na nasa kanyang kanan. “Bukas ang kalangitan,” sabi niya, “at nakikita ko ang Anak ng Tao na nasa kanan ng Diyos.” Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan; pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 3kd-4. 6 at 8ab. 16bk at 17
Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

MABUTING BALITA
Mateo 10, 17-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman; at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay; gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin; ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni San Esteban! Ang unang martir ng ating simbahan at diakono. Siya ang unang sumunod sa mga yapak ni Jesus sa pag-aalay ng buhay at dugo para sa Diyos. Hindi niya hinayaang makaharang ang kahit ano sa pagtatanggol ng pananampalataya kahit pa ang kamatayan niya ang maging kapalit. Sapagkat alam niya na hindi lamang sa mundong ito ang ating buhay. May naghihintay na mas higit pa, na mas magandang buhay na puno ng saya at galak kung saan wala nang paghihirap. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. Ito rin ay isang paalala na si Jesus ay ipinanganak nang may kasamang Krus. Siya ang ating tagapagligtas at ang daan ay daan ng Krus. Hindi man mawala ang mga pagsubok sa buhay, subalit ang mahalaga tayo ay may pag-asa. Si Jesus ang ating pag-asa. Basta tayo ay nananalangin at gumagawa ng mabuti, wala tayong dapat alalahanin. Tayo ay magtiwala lamang sa Diyos na kasama natin sa lahat lalo na sa panahon ng pagdurusa.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Maligayang Pasko po sa ating lahat!

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.