Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasama Natin ang Diyos”

 

 

Mayo 17, 2020. Ika-6 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 8, 5-8. 14-17
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas; maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.
SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20
Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 3, 15-18
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal:

Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo’y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat – ang walang kasalanan para sa mga makasalanan – upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 14, 15-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng isa pang Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito’y ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya’y sumasainyo at nananahan sa inyo.

“Hindi ko kayo iiwang nangungulila; babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako’y makikita ninyo; sapagkat mabubuhay ako, at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako’y sumasa-Ama, kayo’y sumasaakin, at ako’y sumasainyo. “Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito and siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya, at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Hindi tayo mga ulila. Ito ang sabi ni Jesus. Maraming mga beses sa buhay natin na tila pakiramdam natin ay naiiwan tayo mag-isa ngunit hindi ito totoo. Bagamat ang Espiritu ng Diyos ay hindi nakikita, nasa sa atin siya, nasa loob natin at kasakasama natin. Makikita at makikilala natin Siya sa ating katahimikan. Malapit na nga matapos ang panahon ng Muling Pagkabuhay o “Easter Season” sa katapusan ay pista na ng Pentekostes. Gugunitain na natin ang pagpapadala ng Panginoon ng ipinangako Niyang Espiritu Santo. Ano ang ating babaunin matapos ng panahon na ito? Mga alaala ng mga sinabi ni Jesus sa Huling Hapunan kung saan hinahabilin Niya sa atin ang lahat ng mahalaga tungkol sa Kanyang utos – ang utos na mag-ibigan. Hanggang ngayon ito ang Kanyang mensahe sa atin. Hindi tayo mga ulila. Hindi tayo nag-iisa, kasakasama natin ang Espiritu. Tatawagin natin Siya palagi mula sa maliit na bagay hanggang sa malalaki. Siya ang ating patnubay.

Siya ang magtuturo at magpapaalala sa atin ng mga bagay. Panahon na upang bisitahin nating muli ang ugnayan natin sa Panginoon – sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Hindi kaya’t nakakalimot na tayo at nasanay na malunod sa mga walang hanggang pangamba at aalalahanin ng araw-araw nating buhay? Namumuhay ba tayo araw-araw nang nagdarasal at dumedepende sa patnubay ng Espiritu Santo? Nananalangin pa ba tayo sa Kanya kahit gaano kaiksi? Ang Panginoon ay sumasaatin. Lagi Niyang iniaalay ang sarili Niya sa atin. Subalit kailangan din natin itong tuluyang tanggapin at yakapin. Kailangang makita natin ito sa ating araw-araw na buhay. Wala Siya sa malayo. Buksan natin ang ating mga sarili upang marinig ang Kanyang salita at kung ano ang ibig Niyang gawin natin sa ating mga buhay. Patuloy tayong manalangin at manalig nang walang patid. Ang Panginoon ang Siyang magdadala sa atin sa lahat, kasakasama natin Siya at hindi Siya nawawala kahit ihiwalay natin ang sarili natin sa Kanya. Lagi pa rin Siyang lumalapit upang bumalik tayo sa Kanya. Mananahan Siyang muli sa atin kung tayo ay magbabalik-loob sa Kanya at magsisisi sa ating mga kasalanan. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.