Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasama si Cristo”

 

 

 

 

Disyembre 31, 2019. Martes. Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang.

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 18-21
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Kristo. Ngayon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Kristo, kaya’t alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila’y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya’t maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin.

Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2. 11-12. 13
Tugon: Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

MABUTING BALITA
Juan 1, 1-18
Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan.

Nasa sanlibutan ang Salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga’y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.

Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na Anak.

Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko’y higit sa akin, sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak.’”

Dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob. Sapagkat ibinibigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siyang bugtong na Anak – siya’y Diyos – na lubos na minamahal ng Ama.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat!

Ngayon nga po ay huling araw na ng taong 2019. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay kapareho po noong araw ng Kapaskuhan. Magandang sariwain ang dalawang puntong nasa ngayong araw na ito. Una, sa simula pa ay naroon na ang Salita. Alam na natin kung sino ang Salita at Siya ay si Jesus. Sa Kanya nagmula ang ahat ng buhay. Walang mabubuhay kung wala Siya. Nilikha ang mundo sa pamamagitan ni Jesus na Salita ng Diyos. Magandang pagnilayan ito sa unang araw ng taon hanggang sa mga susunod pa: sa Diyos tayo nagmula. Sa Kanya galing ang ating buhay. Sa Kanya rin ang katuparan at kaganapan nito. Siya ang Simula, Siya rin ang Wakas.

Hanggang ngayon ba ay may puwang sa iyong buhay? Naghahanap ka ba ng pupuno sa nararamdaman mong kulang? Hanapin mo ito kay Jesus. Sa Kanya tayo nagmula at walang ibang patutunguhan at babalikan kung hindi ang Diyos din lamang. Makakabalik tayo sa permanente nating tahanan kung susunod tayo kay Jesus.

Ikalawa, hindi ba natin alam ang daan? Si Jesus din ang ilaw sa mundong tila napakadilim at hindi makita ang daan. Nabayaran na Niya ang lahat ng kasalanan natin sa Ama. Hanggang ngayon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na mula sa Ama at sa Anak ay tinutulungan tayo ng Panginoon upang magkaroon ng lakas at gabayan tayo, upang magawa natin ang Kanyang kalooban hanggang sa tayo ay makabalik sa Kanya. Depende na lamang sa tao kung bukas siya sa Diyos at may sapat siyang tiwala upang makagawa ng mga mabubuti at magagandang bagay ang Diyos sa tao. Tanungin natin ang sarili, “gaano ba ako kabukas sa Panginoon?” Nakaka-oo ka kaya o laging may “pero, subalit o teka?”

Magbalik tanaw sa iyong naging taong 2019. Kung may madidilim na bahagi, alalahanin mo kung paano ka tinulungan at nilingap ng Diyos. Alalahanin mong bagamat puno ng pagsubok ang buhay ay kay ganda pa rin mabuhay. Dahil may Diyos na nagmamahal sa atin at handang tumulong sa atin kung mayroon lamang tayong sapat na pananalig sa Kanya.

Ialay mo itong lahat sa ating Panginoon. Kung may mga parte na maliliwanag, purihin mo siya at pasalamatan. Sa lahat ng ito, magpasalamat tayo dahil mayroon tayong buhay. Liliwanag lamang ang ating buhay at magniningning sa dilim kung gugustuhin nating manatilii sa Diyos at manalig lamang sa Kanya. Hindi po sa horoscopes, fengshui, karma at hula na labag sa Kanyang kautusan, kung hindi sa Panginoon lamang. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.