Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasama Tayo ng Diyos”

Photo credit: DocPlayer.com.br

 

Mayo 8, 2019. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. 

Salmo 66: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw. 

Unang Pagbasa: Gawa 8:1-8

Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban.
Nang araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesya sa Jerusalem; at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba’t ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria.

Si Esteban nama’y inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan nang gayon na lamang.

Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesya; pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae.

Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba’t ibang lugar, ngunit saanman sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita.

Nagpunta si Felipe sa lunsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Cristo.

Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lunsod na iyon.

Ebanghelyo: Juan 6:35-40

Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay na nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin.

Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin.

Ako’y bumabâ mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin.

At ito ang kanyang kalooban: ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw.

Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama: ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw.”

Pagninilay:

Natunghayan natin ang karugtong nga mga tagpo kahapon sa Ebanghelyo. Si Jesus ang Tinapay ng Buhay. Siya ang Salitang Nagkatawang Tao upang tayo’y bigyan ng buhay.

Noong nagkasala ang unang mga magulang natin, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa sangkatuhan. Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Sarado ang pintuan ng langit kahit na mamatay ang katawan. Hanggang sa dumating si Jesus, magpakasakit, mamatay at muling nabuhay. Dahil sa tagumpay ni Jesus, ay tagumpay din tayo sa kasalanan at kasamaan. Ang kamatayan natin ang siyang simula ng buhay na walang hanggan.

Dapat natin itong pagnilayan sa ating araw-araw na buhay – ang buhay na walang hanggan. Sapagkat kung masyado nang abala ang ating puso at isip sa mga bagay na lumilipas dito sa mundo. Paano pa tayo magkakaroon ng pag-asa sa susunod pa na buhay? Paano tayo makapagmamahal nang lubusan pati sa mga kapatid nating nangangailangan kung pinanghahawakan natin ang tinapay na nauubos dito sa lupa?

Isipin natin ang ating disposisyon dito sa buhay. Para kanino ba tayo nabubuhay? Tanungin natin ang ating sarili bago tayo matulog ngayong gabi. Kung ang sentro ng ating buhay ay Diyos, at mula sa pagmamahal natin sa kanya, dito namumuo ang ating pagmamahal sa asawa, anak, kaibigan, kakilala at maging kaaway, tayo ay nasa tamang landas. Kailangan lamang natin ng lakas at tibay ng loob upang huwag sumuko. Subalit kapag tayo’y hindi bumitaw ay nasa atin na ang “buhay na walang hanggan” na sinasabi ni Jesus dito pa man sa lupa.

Ngunit kung hanggang ngayon ay nalilito pa rin tayo, at inilalagay natin ang ibang tao – kahit pa gaano sila kalapit sa atin, ambisyon, materyal na bagay sa unahan ng ating mga iniintindi kaysa sa Diyos. Tayo ay mag-isip isip na, kung naniniwala pa ba tayo sa buhay na susunod. Dahil kung totoo ito ay malakas ang ating pananampalataya ay balewala ang mga intindihin dito sa lupa. Kung ibinigay natin nang lubos ang ating kamay at buong pagkatao kay Jesus na nasa langit, ang mundo’y magiging maliit at madali tayong makakaungos sa bawat problemang dumating basta’t kasama ang Diyos.

Lagi tayong umaasa sa Diyos at hindi niya tayo kailanman bibiguin.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.