Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Katotohanan ng Sarili”

 

 

 

 

Enero 2, 2020. Paggunita kina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno, mga Obispo at Pantas ng Simbahan. Huwebes bago ang pagpapakita ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 22-28
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Hesus ang Kristo? Ito nga ang anti-Kristo: ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama’y sasakanya.

Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo: buhay na walang haggan.

Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu’y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya’y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya – hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo.

Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na yaon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

MABUTING BALITA
Juan 1, 19-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Nang suguin ng mga Judio sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesias. “Kung gayo’y sino ka?” tanong nila. “Ikaw ba si Elias?” “Hindi po,” tugon niya. “Ikaw ba ang Propetang hinihintay namin?” Sumagot siya, “Hindi po.” “Sino ka kung gayun?” Tanong nila uli. “Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” Sumagot si Juan, “Ako ‘Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang: Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon!’” Ang Propeta Isaias ang maysabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbibinyag, hindi pala naman ikaw ang Mesias, ni si Elias, ni ang Propeta?” Sumagot siya, “Ako’y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak.” Ito’y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyahan ni Juan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ngayon po ay inaabangan naman natin ang darating na “Epiphany of the Lord” o ang pagpapakita ng Panginoon sa tatlong pantas. Babalikan muli natin si San Juan Bautista na siyang naghanda ng daraanan ng Panginoon noong Adbiyento. Napakababa ng kanyang loob. Bagamat napakasikat niya noong panahon na iyon, hindi niya kinuha para sa kanyang sarili ang pagiging Mesiyas. Naging tapat siya at hindi nabulag sa pagyayabang. Sa halip ay inilarawan niya ang relasyon niya sa Mesiyas bilang “Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas”. Tayo ba ay nakikita natin ang sarili sa katotohanan? Naibababa ba natin ang sarili sa Diyos?

Alam nating mababa ang loob natin sa Diyos kung napapasalamatan natin Siya sa anumang nangyayari sa ating buhay – maganda man o hindi. Mababa ang loob natin kung hindi na tayo nagrereklamo o nadidismaya anumang natatanggap natin ngunit masaya tayo sa kung ano ang mayroon tayo. Sana maging ganito tayo ngayong bagong taon upang maranasan natin ang tunay na ligaya. Napakaraming biyayang ibinubuhos sa atin ng Diyos. Ang tanong ay kung nakikita ba natin ang katotohanan mula sa kababaang loob? Dahil kung hindi, puro reklamo at inggit lamang ang mararamdaman natin. Tandaan nating sa Diyos nagmula ang buhay at lahat ng biyaya. Hindi tayo karapatdapat sa kanyang pagpapala sapagkat tayo ay mga makasalanang laging nakakasakit sa Diyos. Subalit dahil sa walang sawang pag-ibig at awa Niya hindi tayo matiis at pinagpapala pa rin tayo bagamat tayo ay patuloy na nakakasakit ng Diyos at kapwa.

Para makita nating mabuti ang Panginoon, dapat nating ibaba ang ating sarili. May iba bang nakakaharang upang makita natin ang Panginoon? Pride? Sama ng loob? ‘Di pagpapatawad? Nawa ay iwanan na natin ang mga ito at tingnan ang ating sarili sa katotohan. Sino ba tayo? Saan ba tayo nanggaling? Ang buhay natin ay kanino ba nagmula? Kung masagot natin ang mga tanong na ito at maisama natin ang Diyos sa ating bawat sagot, makikita natin siya at madarama. Kung tatanggalin natin mismo ang balakid upang makita siya. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.