Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Jesus Lamang”

 

 

Mayo 30, 2020. Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya.

Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing Judio sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, “Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana’y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Judio, kaya’t napilitan akong dumulog sa Emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Hesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.”

Humigit-kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 10, 4. 5 at 7
Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

MABUTING BALITA
Juan 21, 20-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Hesus – yaong humilig sa dibdib ni Hesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, “Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?” Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Hesus, “Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?” Sumagot si Hesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin!” Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Hesus na hindi siya mamamatay, kundi, “Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?”

Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo.

At marami pang ginawa si Hesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!
Madalas gaya ni Pedro ay abalang abala tayo sa pag-iisip ng maraming bagay. Madalas din na mas tinitingnan pa natin ang ibang tao kaysa sa ating sarili, o kinukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Ang tugon ni Jesus kay Pedro “ano sa iyo?” Iyon din ang tatanungin ko sa atin ngayon sa ating pagninilay. Kung ikukumpara natin ang ating sarili sa iba, may maganda ba itong maidudulot? Sa tuwing nakikita natin ang ibang tao at sinusukat natin sila sa base sa ating tinatawag na “criteria”, tapos titingnan natin ang ating sarili, madalas kaysa hindi na hindi tayo nagiging masaya. Tinatanggal nito ang mga sandali na dapat sana ay ginugugol natin sa pagbilang ng biyaya na mayroon tayo at sa pagpapasalamat sa Diyos. Gusto kasi ng diablo na hindi tayo maging masaya sa Diyos para mawalay tayo sa Kanya. Kaya naman may mga ganitong temptasyon na dumarating sa ating buhay.

Sa totoo lang, kung ano man ang nangyayari sa buhay ng iba ay hindi na natin sakop yun. Sa buhay nga lang natin ang dami nang nangyayari, papakialaman pa natin ang buhay ng iba? Ang maganda nating gawin ay pagtuunan ng pansin ang ating buhay at ang ating pagtugon sa sinabi ni Cristo na “Sumunod ka sa akin”. Hindi lang ito para sa mga alagad ni Jesus kung hindi para sa atin din at ito lang ang mahalaga. Kung tayo man ay titingin sa ibang tao, pansinin natin ang ating puso kung ano ang nangyayari dito. Pansinin natin ang ating isip kung ano ang ating naiisip kung maganda ba o hindi. Suriin natin ang ating sarili. Kung ang pagtingin na ito ay nagdudulot sa atin ng habag sa kapwa na nagtutulak sa atin upang tumulong sa kanila, malamang ito ay galing sa Panginoon. Kung natitingnan pa rin natin nang may pagmamahal ang sarili at kapwa, habang tinutulak tayo upang mas mapalapit tayo sa Diyos sa pananampalataya at dasal, maaring galing ito sa Diyos.

Ngunit kung ito ay negatibo ang epekto at kinamumuhian mo ang kapwa o ang iyong sarili dahil sa nangyayaring paghuhusga at pagkukumpara, magtaka ka na at tumigil muna sandali. Baka mga temptasyon lamang ito upang hindi tayo maging masaya sa mga biyaya at misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. O kaya naman para sabihing masama na ang naghahari sa mundo at mawalan na tayo ng pag-asa sa buhay.

Gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya. Ang landas ng tunay na kaligayahan ay ang pag-“focus” sa Panginoon at sa pagsunod sa Kanya lamang. Kung maraming “ingay” at negatibo sa ating puso, paano natin Siya maririnig at paano tayo makakasunod sa Kanya? Nawa ay mas manahimik pa tayo at manalangin sa presensiya ni Jesus upang malaman natin ang Kanyang tawag sa atin at kung ano ang talagang gusto Niyang gawin. Hindi natin kailangang tumingin sa iba o lumingon sa iba. Kailangan lamang natin tumingin kay Jesus at wala nang iba. Siya ang puno at dulo ng lahat ng bagay sa ating buhay at pagkatao. Sa Kanya rin ang pagpapatuloy hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Amen. +

Pagnilayan po natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.