Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Jesus sa Pamamagitan ni Maria”

Photo Credit: marysrosaries.com

 

 

Mayo 31, 2019. Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6
Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.
Lucas 1, 39-56

UNANG PAGBASA
Sofonias 3, 14-18

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion;
sumigaw ka, Israel!
Magalak ka nang lubusan, Lungsod ng Jerusalem!
Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon;
wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem:
“Huwag kang matakot, Sion;

huwag manghina ang iyong loob.
Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos,
parang bayaning nagtagumpay;
makikigalak siya sa iyong katuwaan,
babaguhin ka ng kanyang pag-ibig;
at siya’y masayang aawit sa laki ng kagalakan,
gaya ng nagdiriwang sa pista.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6
Tugon: Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig
Sa batis ng kaligtasan.
Tugon: Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.

Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang Banal na Israel.
Tugon: Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.

“Umawit kayo ng papuri Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at
ang Banal ng Israel.”
Tugon: Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.

ALELUYA
Lucas 1, 45
Aleluya! Aleluya!
Birheng Mariang mapalad,
sa pananalig mong tapat
sa D’yos na Tagapagligtas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,

“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
Banal ang kanyang pangalan!

Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.

Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”
Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Pagdalaw ng Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elisabet!

Mahabang pagbati subalit punung-puno ng kagalakan. Matapos i-anunsyo ni San Gabriel Arkanghel na si Maria ay napili ng Diyos upang maging ina ng Anak ng Diyos. Narito ang susunod na Banal na Misteryo ng Tuwa sa Santo Rosaryo. Bakit mahalaga ito? Marami tayong dapat pagnilayan sa ating Ebanghelyo kasama ni Maria.

Unang una ang kanyang kababaang loob. Ilang mga bundok ang kanyang dinaanan upang mapuntahan at mapagsilbihan si Elisabet. Bagamat siya mismo ay buntis sa ating Panginoong Jesus. Subalit hindi niya inisip ang pribilehiyo para sa sarili. Siya ay ina ng Diyos ngunit hindi niya ito sinarili. Bagkus, ipinamahagi pa sa iba. Alam niyang wala siyang kahit anong merito na ginawa upang matanggap niya ang ganung pagpapala. Lahat ay regalo ng Diyos.

Tayo kaya, lahat ba ng tinatanggap natin ay nakikita nating galing sa Diyos? O akala nati’y ang kabutihan at kagandahan natin ay galing sa atin?

Pangalawa, ang Diyos ay siyang pinapupurihan ni Maria. Sa Diyos ibinibigay ni Maria ang lahat ng dangal ayon sa kanyang Magnificat o “Awit” kung tawagin. Wala siyang kahit anong nabanggit tungkol sa sarili dahil bilang matibay na tulay papunta kay Jesus, wala siyang ibang gusto kung hindi mahalin, papurihan at pasalamatan natin ang Diyos. Ito ang kanyang papel bilang ating ina. Kahit saan siya magpunta sa ating saklolo ay dala-dala niya si Jesus.

Tayo rin bilang mga anak ng Diyos at anak din ni Maria, nadadala ba natin ang Diyos at ang Mabuting Balita sa katauhan at pagkaDiyos ni Jesus , kahit saan tayo magpunta? Nahihikayat ba nating sumampalataya ang ibang tao sa Diyos dahil sa buhay natin o sa salita?

Nawa ay tularan natin si Maria. Dahil walang sinuman ang nagmahal kay Jesus ng higit pa sa kanyan sariling ina. Pinaniwalaan ni Maria ang plano ng Diyos kahit hindi niya ito lubos maunawaan. Masunurin si Maria sa Diyos Espiritu Santo sapagkat, hindi siya puno ng kanyang sariling pag-iisip, interes at ano pa man. Diyos ang una, sentro at huli sa lahat ng bagay kay Maria.

Pagnilayan natin ito nang tayo rin ay makisalo sa abot-langit na galak ni Elisabet nang tanggapin niya sa kanyang puso at tahanan ng puso si Maria at Jesus sa sinapupunan ni Maria.

Manalangin Tayo. +

Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo bukod kang pinagpapa sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.

Santa Maria, ipanalangin mo kaming makasalanan at akayin mo kami kay Jesus ngayon ay magpasawalang hanggan. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.