Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kilalanin si Jesus

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kilalanin si Jesus”

Setyembre 2, 2019. Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.Salmo 95, 1 at 3. 4-5. 11-12. 13
Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 13-18
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi maauna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 16-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:
“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng naa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito: ‘Doktor, gamutin mo ang iyong sarili!’ Sasabihin din ninyo sa akin, ‘Gawin mo naman sa ‘yong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’”

At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesus, “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.” Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, at pinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

“Walang propetang kinikilala sa sariling bayan.” Ganito nga ang nangyari kay Jesus. Siya ay mula sa Nazaret at lumaki sa bayan nito. Kinikilala siya bilang “Jesus ng Nazaret”. Subalit ang mga tao doon ay hindi siya matanggap. Sa halip, bagamit ipinahayag niya ang katotohanan ay ginusto nilang itulak si Jesus at ihulog sa bangin.
Hindi ba’t pawang katotohanan lahat ng sinabi ng Panginoon? Ang mga inaapi sa sosyedad ay kanyang nilingap at itinaas. Ang mga bulay ay binigyan muli ng paningin. Ang mga bingi ay nakarinig. Ang mga may pilay ay nakalakad. Subalit bakit galit pa rin sila? Ano ba ang masama sa sinabi ng ating Panginoon?

Kapag sarado ang puso at tingin natin ay tama lagi ang ating iniisip ay ganito ang mangyayari. Hindi natin makikita si Jesus kahit nasa ating harapan na siya. Ipipilit natin ang gusto natin at hindi natin maiisip kung ano ang ibig sabihin ng ating mga nakikita at naririnig sa buhay natin. Minsan ay akala natin na ang iniisip natin ay tama. Kapag ito ay pinanghawakan agad natin dahil sa pagmamalaki, dito tayo nagkakamali.

Bagama’t naging ganito ang mga taga-Nazaret sa kanya ay hindi tumigil si Jesus na gumawa ng mabuti. Hindi siya nag-imbot ng galit. Sa halip ay mas ibinigay pa niya ang sarili sa lahat at sa atin sa pamamagitan ng Krus upang maging malakas tayo sa pamamamagitan niya. Tayo kaya, kaya ba natin gumawa ng mabuti nang walang kapalit? O kahit pa hindi tayo pasalamatan o mahalin pabalik? Marahil sasabihin ng marami ay napakahirap itong gawin. Subalit hindi imposible, si Jesus mismo ang ating modelo minamahal niya tayo subalit hindi natin nakikita ang kanyang buo at tunay na pag-ibig na iniaalay niya. Tuwing nag-aalala tayo, natatakot, nagdududa at marami pang iba, nagiging bulag at bingi tayo sa maraming bagay. Tanging sa buong pakikinig ng Salita ng Diyos nang mananatili ito sa ating puso at isip – ang makakapagpabago sa atin. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.