Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Krus ng Buhay”

 

 

Pebrero 18, 2021. Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo.

Thursday after Ash Wednesday (Violet).

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 30, 15-20
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao, “Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon, at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo nang matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang diyos, ngayon pa’y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayo’y inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayun, mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

MABUTING BALITA
Lucas 9, 22-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ang Anak ng Tao’y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

At sinabi niya sa lahat, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya’y mapapahamak?”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ang Krus sa ating buhay ay hindi na maiaalis sa atin. Ngunit ibig bang sabihin nito ay miserable ang buhay natin? Doon lamang tayo sa totoo na ang mundong ito ay hindi ang langit. Ang langit na puro ligaya ay darating pa lamang matapos ang buhay natin dito. Kaya habang naririto sa mundo ang kaligayahan ay may kaakibat na sakripisyo. Kahit na ang misteryo ng tuwa ay may hinagpis muna gaya ng kapanganakan ni Jesus. Bago mangyari ito, kinailangang magbiyahe ng mahaba nila Jose at Maria. Naranasan nila ang walang matuluyan. Ngunit hindi ito nakabawas sa kasiyahang nadama noong ipanganak si Jesus. Katunayan, mas malalim na pagdurusa ay mas malaking ligaya ang mararanasan kung kakapit sa Diyos hindi sa kasalanan o bisyo na may ligayang sobrang kakarampot ngunit lubhang nagpapamiserable ng buhay.

Mga kapatid, bahagi na ng ating buhay Kristiyano ang Krus. Kung nasaan si Jesus ay naroon ang Krus. Subalit ang ating ligaya ay manggagaling mismo sa Diyos kahit anong hirap pa ang pagdaanan. Binibigyan Niya tayo ng biyaya, grasya at kaligayahan dito sa lupa at hanggang sa langit kung saan hindi mapapantayan ang gantimpalang matatanggap. Mangyayari ito sa sino man ang nagbigay ng kanyang kaya para paglingkuran ang Diyos at kapwa. Ito ang sinasabi ni Jesus. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? May pangarap ka bang sing taas ng langit ngunit langit lang ng mundo? Ibig sabihin eh mga makamundong bagay gaya ng magarang bahay, kotse, ari-arian, kasikatan, etc? Ano ba ang pakay ng lahat ng ito?

Ano ang saysay na makuha mo ito lahat para sa iyong sarili subalit sa iyong pagkamatay ay hindi ka mapunta sa langit o pasang awa sa purgatoryo sapagkat wala kang kayamanang naipon sa langit? Ang pag-iipon ng kayaman sa langit ay pagbibigay sa iba habang buhay pa. Kabaliktaran ng sa mundo, ang iba ang pinapayaman mo sa pagpapakain sa mahirap at pagbibigay sa nangangailangan. Hindi ang sarili. Sapat na ang simpleng pamumuhay na mayroon ang mga kailangan natin at nakakapagbigay. Subalit pagkamatay ay narooon ang permanteng tahanan na hindi mauubos o matutunaw. Ito ay ligayang walang hanggan kapiling ng Diyos. Ano ang pipiliin mo?
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.