Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Krus ng mga Banal”

Setyembre 23, 2019 · Lunes. Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, Pari. Lunes ng Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon. 

UNANG PAGBASA
Esdras 1, 1-6
Ang simula ng aklat ni Esdras

Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persia, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya, si Haring Ciro ay sumulat ng ganito:
“Niloob ng Panginoon, ng Diyos ang Kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita ng magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita at tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon.”

Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi nina Juda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila’y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog nila.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 8, 16-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag.
Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig; sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niya nasa kanya.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Pio ng Pietrelcina!

Isang Pransiskanong pari at binayayaan ng stigmata o ang mga presensiya ng banal na sugat ni Jesus sa kanyang sariling katawan. Marami tayong matututunan kay Padre Pio. 17 taon pa lamang mula noong siya ay idineklara ni Santo Papa Juan Pablo II bilang isa ring santo noong taong 2002. Subalit napakarami nang naniniwala sa bisa ng kanyang panalangin at paggabay sa atin. Maraming may mga sakit ang gumaling. Maraming problemang nagkaroon ng lunas. Pati ang mga mag-asawang hindi magka-anak ay nabibiyayan ng Diyos ng anak sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio. Bakit kaya?

Ngayon sa ating Ebanghelyo ay natunghayan natin ang sinabi ni Jesus. “Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag.” Si Santo Padre Pio ay ang alipin ng Diyos na daladala ang liwanag ng Diyos sa mundo. Hindi siya ang mismong liwanag kung hindi ang Diyos ngunit dahil lubos niyang isinuko ang kanyang sarili sa Panginoon at gayon nga ay nakibahagi sa Krus at mga sugat ng Panginoon, ang Diyos din mismo ang nag-angat sa kanya. Ang Diyos ang siya mismong kumikilos sa pamamagitan ng simpleng pari na ito. Ang kapalit ay kamatayan ng sarili. Hindi lamang pisikal ngunit espiritwal. Pinapatay ang lumang sarili at napapalitan ng bago. At ang bagong katauhan na ito ay si Cristo na nananahan sa atin.

Ang trabaho ng mga Banal ay ang dalhin tayo at ang ating mga panalangin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanilang buhay at ehemplo ay matuturuan din tayo kung paano sumunod kay Jesus. Ang Diyos ay maari rin tayong gamiting instrumento upang pagpalain ang mundo kung isusuko natin ang sarili natin sa kanya at gagawin ang kanyang kalooban. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Mahirap gawin ngunit hindi imposible. Sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos para sa bawat isa sa atin.

Kaya nga ang mga santo tulad ni Santo Padre Pio ay tinuturuan tayo paano maging tagapagdala ng liwanag ng Diyos sa sanlibutan na ito na puno ng pagsubok at mga paghihirap. Una, ang pagbubuhat ng ating Krus sa buhay. Kasama rito ang mga sumusunod: ang araw-araw na pagdarasal, pagsasakripisyo para sa minamahal, pagtitimpi, pagpapatawad at regular na paghingi ng tawad sa Diyos araw-araw sa panalangin, sa Banal na Sakramento ng Kumpisal. Ang mga ito ay bahagi ng pagdadala ng ating Krus bilang mga Kristiyano. Sinisikap nating punan ang ating obligasyon sa Diyos, at Simbahan. Pangalawa, sa kapwa tao naman sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Kapag nakikita natin ang abang kalagayan nila at gumagawa tayo ng paraan upang makatulong at sa gayon, tayo ay nakikibahagi rin sa Krus ni Cristo. Magagawa natin ito nang walang malaking hadlang kung tayo ay kuntento na sa simpleng pamumuhay at walang luho sapagkat ang sobra ay ibinibigay sa mahihirap. Gaya ng mga santo na tinahak ang daan patungong kabanalan. Kaunti ang dumadaan dito. Subalit ang mga taong buong tapang na tinahak ang landas na ito at masayang iniwan ang lahat at ginawa ang lahat upang maging tulad ni Cristo ang pinakapinagpala sa lahat.

Ang nagsisikap maging banal ay hindi perpekto. Bagkus, siya ay nakikipaglaban sa sariling pagkamakasalanan at sa huli ay nagwawagi sa lahat sa pamamagitan ni Cristo sa Banal na Komunyon at paghingi ng tawad upang matanggap nang buo ang grasya ng Diyos. Nakikita ng Panginoon ang kanyang paghihirap at Diyos mismo ang magbibigay ng gantimpalang hindi pa nakikita ng mundo. Gaya ni Santo Padre Pio at mga banal. Tayo rin ay tinatawag maging banal. Hindi ito malayo sa atin sapagkat ang mga santo ay may kahinaan din. Subalit sa kabila nito, nagtiwala sila sa Panginoon, isinuko ang kanilang sarili sa Diyos at patuloy na ginawa ng utos ng Diyos na magmahalan, magpatawad at magbigayan. Magsikap rin tayo nang sa gayon ay biyayaan din tayo ng walang hanggang ligaya ngayon dito sa mundo, sa kabila man ng pagsubok, at hanggang sa susunod na buhay kasama ng Diyos sa langit. Amen.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾  FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.