Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Krus ni Jesus”

Setyembre 14, 2020. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal.

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 21, 4b-9

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.” Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38
Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 2, 6-11
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Si Kristo Hesus, bagamat siya’y Diyos ay hindi nagpilit na mantiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.
Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya’y itinampok ng diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 3, 13-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo, “Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit — ang Anak ng Tao.”
At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Pagtatampok sa Banal na Krus! May tatlong mahahalagang mensahe ang Krus base sa ating mga pagbasa ngayon. Una, ang Krus ay tanda ng paghilom o pagpapagaling. Gaya ng tanso na ahas na noong tiningnan ng mga Israelita ay gumaling sila. Tayo rin ay napapagaling ng Krus sa anumang espiritwal na karamdaman na ating malalaban sa pamamagitan ni Jesus at sa inspirasyon ng Kanyang paghihirap. Sa bawat pagsubok tayo ay mas natututo at nagiging mas magiging tulad ni Jesus kung ito ay malalapagpasan kasama Niya. Ikalawa, ang Krus ay tanda ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagparito ng Panginoon at Kanyang sakripisyo. Para dito kaya naging tao si Jesus at iligtas ang tao.

Ikatlo, ang pag-ibig ng Diyos na pinakadakila sa lahat. Ang Krus ay tanda ng pag-ibig at awa ng Diyos. Ito ang dahilan ng Kanyang pagparito, pagkamatay at pagkabuhay para sa atin. Sa Krus Niya ibinigay ang sarili nang buong buo upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ito ang pinakanakahihigit sa lahat ng pag-ibig sa mundo. Sapagkat sa Kanya lamang nagmumula ang lahat ng tunay na pag-ibig. Iyong pag-ibig na nananatili sa gitna ng ating kahinaan at pagkamakasalanan. Iyong pag-ibig na hindi nagbabago kahit tayo ay magbago sa Kanya. Ang Diyos sa atin ay palaging naghihintay. Tingnan natin ang Krus, Ano at Sino ang nakikita natin? Ano ang nararamdaman natin? Nawa sa gitna ng pagsubok man o ligaya, bumalik tayo sa Krus. Sa hirap at sa mga dinadaanang pagsubok, ito ang ating magiging lakas. Sa gitna naman ng katuwaan ay ito ang ating magiging paalaala na ang buhay natin ay hindi lang puro ligaya kung hindi sakripisyo rin para makapagbigay buhay at makapagsilbi sa iba.

Nawa mula ngayon ay mas lumalim pa ang ating debosyon sa Krus ni Jesus. Maging malalim nawa ang kahulugan ng ating bawat pagtingin o kahit sulyap nang sa lahat ng oras ang Krus ni Jesus ang ating maging lakas. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.