Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Krus ni Jesus”

Marso 31, 2020. Martes sa Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

UNANG PAGBASA
Bilang 21, 4-9
Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.” Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21
Tugon: Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

MABUTING BALITA
Juan 8, 21-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Pariseo: “Ako’y yayaon; hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko.” Sinabi ng mga Judio, “Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, ‘Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?’” Sumagot si Hesus, “Kayo’y taga-ibaba, ako’y taga-itaas. Kayo’y taga-sanlibutang ito, ako’y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ‘Ako’y si Ako Nga’. “Sino ka ba?” Tanong nila. Sumagot si Hesus, “Ako’y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan.”

Hindi nila naunawaan na siya’y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y si Ako Nga.’ Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang; nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin; hindi niya ako iniiwanan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya.” Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang Krus ang simbulo ng kagalingan para sa lahat. Ito ang tinutukoy na simbulo na makakapagpagaling sa sinumang titingin dito. Bakit hindi natin pagnilayan ang Krus? Naranasan mo na ba na tumitig lamang dito nang tahimik habang may pinagdaraanan? Ang katotohanan na tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon sa bawat nating paghihirap ay nagdadala sa atin ng liwanag. Gumagaan ang ating dinadala dahil alam nating pinagdaanan na ito lahat ni Jesus at Siya ang umako ng ating kasalanan. Lahat ito ay para lamang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na hinding hindi natin makukuha nang tayo lamang na pawang makasalanan. Anuman ang ating pinagdadaanan ay wala pa sa kalingkingan ng paghihirap ni Jesus. Kaya itaas natin sa Kanya itong lahat. Maniwala tayo sa kanyang kapangyarihan, kahit hindi natin maintindihan ang mga pangyayari.

Pagnilayan natin ito. +

Frances Mary Margaret D.J. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.