Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Laban ng Katarungan”

Disyembre 28, 2020. Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan, Mga Martir.

Feast of the Holy Innocents, martyrs (Red).

UNANG PAGBASA
1 Juan 1, 5 – 2, 2
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo’y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya’y nasa liwanag; tayo’y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Hesus na kanyang Anak sa lahat ng ating kasalanan.
Kung sinabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita.
Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapamagitan tayo sa Ama. At iya’y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 123, 2-3. 4-5. 7b-8
Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

MABUTING BALITA
Mateo 2, 13-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Pagkaalis ng mga Pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, “Magbangon ka, dalhin mo agad sa Egipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.” Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo’y dinala sa Egipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes.

Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, “Tinawag ko ang aking Anak mula sa Egipto.”
Galit na galit si Herodes nang malamang siya’y napaglalangan ng mga Pantas. Kaya’t ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Betlehem at mga palibot na pook – lahat ng may gulang na dalawang tao pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga Pantas.

Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias:
“Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy.
Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak.
Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan! Ito rin ay tinatawag na “feast of the holy innocents”. Kaya ang ating Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pag-alis nina Jesus, Maria at Jose papunta sa Egipto. Dahil sa takot ni Herodes at pagkaganid sa kapangyarihan at pera, mas ginusto pa niyang patayin ang mga sanggol na inosente para lamang maprotektahan ang kanyang gusto. Kahit pa madamay ang maraming ibang tao na walang malay ay ayos lang sa kanya. Subalit hindi naman siya nagtagumpay sapagkat nabuhay si Jesus at natupad ang buong plano ng Diyos.

Sa ating buhay at mundo ngayon, mayroon pa ring mga taong ganito. Naririyan ang mga sang-ayon at ang mga magulang na gumagawa ng aborsyon. Ang mga ibang tao nasa kapangyarihan ay may pang-aabuso rin. Mahilig sagasaan ang karapatan ng ibang tao para lang sa sariling interes. Subalit ano ang ating dapat gawin? Gaya ng Banal na Mag-anak, mahalagang tayo ay sumunod sa Diyos anuman ang pinapagawa Niya sa atin. Hindi natin malalabanan ang mga kaaway sa parehong dahas at kasamaan subalit sa mga magaganda at mabubuting gawa. Sa pagiging matuwid at sa pananalangin. Ito ang ating mga sandata para lumaban para sa hustisya. Ang Panginoon naman ay lagi nating kasama. Sa Kanya, tayo ang magwawagi lagi sa huli.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.