Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Laban sa Pananampalataya”

Oktubre 29, 2020. Huwebes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Efeso 6, 10-20
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diyablo. Sapagkat ang kalaban nati’y hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga maykapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito – ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Kaya’t isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayun, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo.

Kaya’t maging handa kayo: gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng Mabuting Balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo, bilang panangga’t pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu, samakatwid, ang Salita ng Diyos. Ang lahat ng ito’y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Kaya’t lagi kayong maging handa, at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita. Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 143, 1. 2. 9-10
Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Purihin ang Poon, na aking sanggalang,
sa pakikibaka, ako ay sinanay;
inihanda ako, upang makilaban.
Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Matibay kong muog at Tagapagligtas,
at aking tahanang hindi matitinag;
Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan,
nilulupig niya ang sakop kong bayan.
Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
O Diyos, may awitin akong bagung-bago,
alpa’y tutugtugin at aawit ako.
Tagumpay ng hari ay iyong kaloob,
at iniligtas mo si David mong lingkod.
Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

ALELUYA
Lucas 19, 38; 2, 14
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Hari natin
na ngayon ay dumarating;
kapayapaan ay kamtin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 31-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Hesus, “Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes.” At sumagot siya, “Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay gayun din; sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa; sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta!
“Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo! Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya’t lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!’”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Tungkulin ng isang propeta ang ihatid ang mensahe ng Diyos sa tao. Ang mensahe na ito ay pawang katotohanan. Subalit paano sila tratuhin ng tao? Pinapapatay. Pinapatahimik. Ganito rin ang nangyayari hanggang ngayon. Sa mga nagtatanggol sa Diyos at sa Simbahan. Sila pa ang ginagawang masama. Subalit hindi tao ang kalaban natin kung hindi ang diablo na may gawa ng hidwaan, alitan, kasalanan at hindi pagkakasundo-sundo ng lahat.

Madalas kasi nagagalit agad tayo sa kapwa o nagtatagal ang galit na ito. Ganito nga ang gusto ng diablo na makita at mahusgahan natin ng masama ang kapwa. Ngunit walang taong likas na masama. Ang diablo ang may gawa ng tukso na siya namang nakukuha o nagagawa dahil sa kahinaan ng tao. Kaya mga kapatid, unang una sa lahat, dahil alam nating marami tayong kalaban, manalangin tayo sa lahat ng oras. Gawin natin itong sandata. Pati ang pagninilay sa Salita, ang pagtanggap ng mga Sakramento at ang mabubuting gawa para sa iba. Ito ang ating magiging depensa laban sa mga kalaban na hindi nakikita.

Kailangang alam natin paano protektahan ang sarili sa tulong at awa ng Diyos para alam natin kung paano labanan at lagpasan ang hamon sa buhay gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.