Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lakas ng Loob sa Diyos”

Hulyo 3, 2019. Miyerkules. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas

Efeso 2, 19-22
Salmo 116. 1. 2.
Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.
Juan 20, 24-49

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116. 1. 2.
Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Purihin ang Panginoon!
Dapat na purihin ng lahat ng bansa,
siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.
Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Pagkat ang pag-ibig
na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.
Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Juan 20, 29
Aleluya! Aeleluya!
Mapalad at maligaya
Ang sumasampalataya
Sa di nakita ng mata!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 24-49
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa Labindalawa, ay hindi nila kasama nang dumating si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang alagad, “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Hesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” Saka sinabi kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay at ilalpit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni Santo Tomas! Si Santo Tomas ay nakilala bilang si “Doubting Thomas” dahil hindi siya naniwala na nabuhay na muli ang Diyos. Sapagkat siya ay wala noong unang nagpakita si Jesus sa mga alagad. Hindi siya naniwala hangga’t hindi niya nakikita. Subalit agad namang naniwala siya noong nakita na ang Panginoon.

Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw, mapalad ang mga hindi nakikita ngunit naniniwala. Tayo rin ay hindi laging bibigyan ng patunay at ebidensiya ng Diyos. Minsan dapat tayo mismo ang magtiwala sa Panginoon kahit hindi natin nakikita. At dahil sa mas malaking tiwala natin sa Kanya. Mas lalakihan niya ang biyaya sa atin dahil mas ikinalulugod niya tayo.

Gaya ng ordinaryong tao, si Tomas din ay isang taong hindi perpekto at nagkakamali. Subalit hindi ito naging hadlang upang maging banal. Ang pagkakamali ni Santo Tomas ang naging dahilan upang siya ay mas maniwala pa sa Panginoon at magbago. Ito ang kanyang ibinaon sa kanyang misyon sa Asya at sa India kung saan siya namatay at doon naging malawak ang kanyang pagpapahayag ng Salita ng Diyos.

Tayo rin ang bawat pagkakamali at pagsubok natin ang magiging daan upang magbago tayo upang mas maging mabuti at makakas na tao. Depende kung pipiliin nating makita ang Diyos sa ating pangamba at pagdududa. Ngunit kung maniniwala tayo ay nasa atin ang gantimpala ngayon sa mundo at sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Santo Tomas, ipanalangin mo kami. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.