Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lakas ng Pagdarasal”

Oktubre 7, 2019. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario.

Lunes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

UNANG PAGBASA
Jonas 1, 1 – 2, 1. 11
Ang simula ng aklat ni propeta Jonas

Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon: “Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod at pangaralan mo ang mga tagaroon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan.” Sa halip na sumunod, ipinasiya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya, nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis.

Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor, kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila’y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante kaya bawat isa’y nanalangin sa kanyang diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko.

Nakita siya ng kapitan at ginising, “Hoy, tulog ka nang tulog diyan! Bumangon ka at manalangin sa diyos mo, baka sakaling kaawaan at iligtas sa kamatayan.”

Nag-usap-usap ang mga tripulante, “Magsapalaran tayo, para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito.” Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya’t siya’y kinausap nila, “Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At tagasaan ka?”

“Ako ay Hebreo,” sagot ni Jonas. “Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa.”

Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, “Napakalaki ng ginawa mong kasalanan!”

Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, “Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat?”

“Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingitngit na bagyong ito,” sagot niya.

Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito: “Panginoon, nawa’y huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay-tao sa gagawin namin sa taong ito yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin.” Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon kaya’t naghandog sila at namanata sa kanya.

Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas; siya’y nanatiling tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isda.

Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya.

Inutusan ng Panginoon ang isda, at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jonas 2. 2. 3. 4. 5. 8
Tugon: Sa tiyak na kamatayan ako’y ipinagsanggalang.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 25-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Hesus upang siya’y subukin.. “Guro,” aniya, “ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Ano ang nakasulat sa Kautusan? Ano ang nababasa mo roon?” Tumugon siya, “‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong lakas, at nang buong pag-iisip’; at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’” “Tama ang sagot mo,” wika ni Hesus. “Gawin mo iyan at mabubuhay ka.”

Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Hesus, “Sino naman ang aking kapwa?” Sumagot si Hesus: “May isang taong naglalakbay buhay sa Jerusalem, patungong Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na nang iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya’y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya’y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay-panuluyan, at inalagaan doon.

Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay-panuluyan at sinabi, ‘Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik.; Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan?” tanong ni Hesus. “Ang nagpakita ng habag sa kanya,” tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Humayo ka’t gayun din ang gawin mo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosaryo! Napakaganda ng mga tagpo sa ating unang pagbasa. Tampok dito ang mga kaganapan kung saan si Propeta Jonas ay nilulon ng dambuhalang isda at matapos noon ay tinupad na niya ang tungkulin na inihanda ng Panginoon para sa kanya. Kung tutuusin sa ganoong sitwasyon. Marahil ay iniisip niya na handa na siyang mamatay. Para sa kapakanan ng lahat na nadamay sa kanyang pagtakas mula sa Diyos. Subalit hindi ito niloob ng Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon at sa loob ng tatlong araw ay nagkaroon siya ng “retreat” o pagbabalik-tanaw sa ginawa niya. Kaya matapos nito ay naging handa na siya sa kanyang misyon upang sabihin sa buong Ninive na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan ayon sa Diyos. Hindi na siya tumakbo o tumakas pa.

Mga kapatid, sa ating buhay ay maraming beses din nating gustong takasan ang ating Krus. Ang tao ay sadyang mahina at likas sa atin ang ayaw sa pagdurusa. Subalit alam naman nating kailangan ang Krus sapagkat ito ang daan natin patungo kay Jesus.

Ang Krus na mahirap ay ang daan tungo sa kabutihan. Walang mabuting gawain at totoong pagmamahal ang hindi nangangailangan ng sakripisyo. Hindi ba? Makakarating tayo sa langit kung dadaanan din natin ang landas na dinaanan ng ating Panginoon. Samakatwid, maraming beses na gusto na nating sumuko at magpakalunod sa mga problemang tila wala nang lunas sa ating paningin. Ngunit ang Mahal na Ina ang maihahalintulad sa malaking isda na ito. Sinasalo tayo ng Mahal na Birheng Maria. Ipinadala siya ng Diyos sa atin upang dalhin si Jesus sa atin at hindi tayo malunod sa dagat ng problema, kasalanan at kasamaan. Subalit mayroon tayong kailangang kapitan upang makahawak kay Maria na siyang maghahatid sa atin sa Diyos at sa ating misyon. Ito ay ang Santo Rosaryo. Susunod sa Banal na Misa ito na ang pinakamakapangyarihan na sandata laban sa lahat ng kalaban sa mga panahong ito. Ano ba naman iyong 15 minuto na gugugulin upang mas mapalapit sa Panginoon at magkaroon ng lakas na harapin ang kahit ano?

Kung gusto nating manaig at huwag malunod sa bayolenteng dagat ng ating buhay, kumapit tayo sa lubid na magsasalba sa atin at magdadala sa atin kay Jesus at ito ang rosaryo. Hindi ito palamuti o pang-“display” lamang. Ito ay totoong magagamit natin upang pagnilayan ang buhay ni Jesus at maging gabay natin sa paglutas ng mga problema sa buhay. Ang buwan ng Oktubre ay ang “Buwan ng Santo Rosaryo”. Magandang oportunidad ito upang sanayin ang sarili magdasal isang beses man lamang sa isang araw. Kahit saan at kahit anong oras ay pwede. Ipanalangin natin ang Simbahan, ang ating mga pari, madre, relihiyoso at konsagradong laiko. Ipanalangin natin ang mga may sakit at mga kaluluwa sa purgatoryo lalung lalo na ang mga malalayo sa Panginoon at hindi naniniwala.

Napakaraming dapat ipagdasal. Kapag naggawa natin ito araw-araw kahit mahirap at may pagsubok ay magiging tunay na anak tayo ni Maria. Siya na ang bahalang lumutas ng ating suliranin at magiging mas malapit tayo sa langit kaysa sa lupa sa piling ng ating mahal na inang si Maria na siya ring Reyna ng langit at lupa. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Aming Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosaryo, ipanalangin mo kami.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.