Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lakas ng Salita ng Diyos”

 

 

 

Hulyo 24, 2020. Biyernes ng Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 3, 14-17
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

“Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon,” wika ng Panginoon. “Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa Bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo nang buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa Kaban ng Tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging Luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansa’y magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13
Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 18-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang Masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso.

Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng Salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya’t hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng Salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang Salita’y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya’t hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Sila’y namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatalumpu.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Ano ang iyong ugali o reaksyon sa pagtanggap ng Mabuting Balita? Nagiging masaya ba kayo sa pagkarinig nito ngunit hindi nagtatagal? Nakikinig ba kayo at naintindihan ngunit naging abala sa buhay at sa iba na nabaling ang atensyon? Baka naman, naririnig ninyo ang Salita at nakakabasa subalit agad ninyong isasantabi ito dahil hindi gaanong mahalaga o kaya’y mas gusto na sundin ang sarili? Sino ba sa atin ang nakikinig ng Salita na kahit magdusa ay hindi nawawala ang pananampalataya? Ang apat na ito ay tumutukoy sa mga klase ng lupa. Alin ka riyan?

Una, para maging isang mabuting lupa, kailangan nating alamin ang kahalagahan ng Salita ng Diyos. Ito ay buhay at nagbibigay buhay. Nagdudulot ito ng pag-asa sa panahong tayo ay lupaypay. Dahil dito ang ikalawa, magandang bigyan natin ito ng sapat na oras at atensyon sa isip, puso at gawa. Dapat itong maunawaan natin nang lubos sa pamamagitan ng pag-iisip ng kahulugan at kinalaman nito para sa atin. Hindi ito nakukuha ng isang upuan lamang. Ikatlo, humingi tayo ng grasya ng Diyos upang maging masunurin at matapang na harapin ang kahit ano na kung saan sa Kanyang Salita tayo humuhugot ng lakas. Ang taong may puso na mabuting lupa ay wala anuman at sinuman ang nakakapigil sa pagsunod sa Diyos, kahit ang sariling kagustuhan. Nagpupursigi siya sa pananalig, paglilingkod at pagsunod kay Cristo anuman ang mangyari.

Humingi tayo ng grasya upang huwag ilagay ang kahit ano sa ibabaw ng Salita ng Diyos. Nang sa gayon ay magawa nating unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Unahin nating makinig sa Salita ng Diyos at ng Kanyang turo sa araw-araw na magagamit natin sa maliliit hanggang sa malalaki at mahahalagang desisyon sa ating buhay. Magkonsulta tayo sa Diyos at sa Kanyang Salita. Isangguni natin sa Kanya ang lahat lahat. Nang tayo ay magkaroon ng buhay na payapa. Kahit sa gitna ng unos, hindi tayo matutumba sapagkat mayroon tayong pinanghahawakan – ang Salita ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.