Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lalim ng Pag-ibig ni Cristo”

 

 

 

Hunyo 7, 2019. Biyernes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 25, 13b-21
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab
Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.
Juan 21, 15-19

UNANG PAGBASA
Paghayag 1, 5. 6

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. “Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo,” wika niya. “Nang ako’y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Judio at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig, at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal.

Kaya’t nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon; kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya nama’y hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangala’y Hesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya’y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito kaya’t tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin.

Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa Emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya’t pinabantayan ko siya upang ipadala sa Emperador.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab
Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Panginoo’y papurihan purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.
Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.
Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Ang Poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan;
Mula doon, sa nilikha’y maghaharing walang hanggang.
O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos,
kayong mga nakikinig at sa kanya’y sumusunod!
Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

ALELUYA
Juan 14, 26
Aleluya! Aleluya!
Espiritu’y magtuturo
ng aral at pagkukuro
ni Hesus na ating Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 15-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Nang muling napakita si Hesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.”

Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo.” Ani Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa,” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Nalungkot si Pedro, sapagkat makatlo siya tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo: noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig.

Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Salamat sa Diyos.

Pagninilay:

Isa o dalawang tulog na lamang ay ipagdiriwang na natin ang Araw ng Pentekostes o ang araw ng kapanganakan ng ating Simbahan kung saan lahat tayo ay kabilang.

Ito ay napakahalaga dahil gusto din nating maging puspos at punung puno ng Espiritu Santo gaya ng mga alagad. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at mula sa kanya na nananahan sa atin, tayo’y magiging buhay na buhay, malakas at matatag sa lahat ng hamon at pagsubok na kakaharapin.

Gaya ngayon sa tagpo sa ating Ebanghelyo. Kilala natin si San Pedro bilang ating kauna-unahang Santo Papa. Kilala rin siya sapagkat tatlong beses niyang itinanggi si Jesus sa puso niyang puno ng takot. Hindi niya napanindigan ang kanyang pananampalataya noon. Subalit matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, siya’y tinanong muli ni Jesus kung iniibig ba niya ang Panginoon. Nang sa gayon, ito’y maging tanda ng kapatawaran at ng pagbubura ng kanyang kasalanan upang makapagsimula muli.

Ang habilin ng Panginoon kay Pedro ay pangalagaan at pakainin ang Simbahan kasama tayong mga kasapi na ito ng Salita ng Diyos at ng walang iba pang mas mahalaga, kung hindi ang Banal na Komunyon. Ito ang pinakamahalagang dalangin – ang Banal na Misa kung saan tinatanggap mismo natin si Jesus buong buo. Katawan, dugo, at buong puso. Siya ang ating pagkain upang magtagal tayo sa mga hamon at magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Ang iisang kaparian, ang Banal na Misa at ang Banal na Komunyon ay hindi itinatag ng kung sinong tao ngunit ng Diyos mismo.
Siya ang nagbigay sa atin ng kaparian. Si Cristo mismo ay ating pinakamataas na Pari. Siya rin ang nagbigay ng isang Simbahan upang maging tahanan ng pamilya ng Diyos at ng kanyang sariling Katawan at Dugo upang kanin.

Ano ang tugon natin sa sakripisyong ito? Hanggang ngayon ba’y ‘di pa rin natin naiintindihan ang lalim ng pinanggagalingan ng sakripisyong ito ni Jesus? Dahil kung hindi pa talaga lubos na nauunawaan at nanunuot sa puso at diwa, ganoon ma lamang kadali para sa ibang ipagpalit si Jesus a mga ibang gawain, trabaho at iba pang makamundong bagay.

Pinagdusahan ni Jesus ang Sakripisyong ito upang may maihain sa atin. Ipinasa sa mga alagad sa pangununa ni San Pedro Apostol. Ito ang puno’t dulo ng ating pananampalataya. Si Jesus at wala nang iba
Kaya naman kung tatanungin tayo ni Jesus, “Iniibig mo ba ako?”

Anong isasagot mo?
At ang sasabihin naman niya sa iyo ay “Sumunod ka sa akin”. Makikinig ba tayo sa kanya at susunod agad o magdadahilan pa?
Sana maramdaman natin ang lubos niyang pagmamahal at pagpapatawad. Nang sa gayon, hilumin ng Espiritu Santo ang ating mga nanigas nang puso.

Pagnilayan natin ito. +

Amen.

Manalangin Tayo. +

Minamahal ka namin Panginoon at akayin mo kami sa iyong karunungan upang mapagtanto namin ang lalim ng iyong pag-aalay. Nang sa gayon ay mapasalamatan ka naming tunay. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🙏 Admin. FMMargarita. 🙏

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.