Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Landas na Tuwid”

 

 

 

Agosto 26, 2020. Miyerkules ng Ika-21 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Tesalonica 3, 6-10. 16-18
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami’y nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong kundi upang kayo’y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo: “Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa.”

Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Nawa’y sumainyong lahat ang Panginoon.
Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito: Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat.
Nawa’y sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 4-5
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

MABUTING BALITA
Mateo 23, 27-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ang katulad ninyo’y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo! Sa paningin ng tao’y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punung-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan.
“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay nang matuwid. At sinasabi ninyo, ‘Kung kami sana’y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta.’ Sa sinabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayo’y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta! Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno!”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang Panginoong Jesus ay mahabagin at malalim ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ito ang madalas na paksa sa Kanyang pangangaral – awa at pagmamahal. Subalit sa mga lider lalo ang mga relihiyosong lider noong mga panahon na iyon, si Jesus ay talaga namang mahigpit. Sapagkat kaligtasan ng mga tao ang tinutukoy dito. Ang mga Pariseo at eskribang ligaw ay inililigaw din ang kanilang mga kinasasakupan. Kaya dapat lamang na sila ay maituwid nang sa gayon pati ang kanilang mga kinasasakupan ay magabayan din sa tamang landas patungo sa Diyos.

Sa ating Ebanghelyo ngayon ay pinagpatuloy ni Jesus ang pangangaral laban sa mga mapagimbabaw at ipokritong mga eskriba at Pariseo. Hindi nila ginagawa ang kanilang sinasabi at puro sila pakitang tao. Kaya naman inilarawan sila ni Jesus bilang isang puntod na maganda ngunit sa loob ay puro naman buto o kalansay. Walang magandang nilalaman at patay. Ang kanilang mga gawain kapag tiningnan mo sa labas ay parang maganda ngunit ang intensyon nila sa kanilang loob at damdamin ay masama at pansarili lamang. Panahon din upang magnilay tayo sa ating sarili. Ano ang bahagi natin na katulad ng mga Pariseo?

Saan banda ng buhay at pagkatao natin ang hindi tayo nagpapakatotoo? Saan banda naman ang tayo ay nagkukunwari? Ang Diyos na nakikita ang lahat ng bagay ay naghihintay lamang upang tayo ay aminin ang ating kahinaan sa Kanya. Sa Diyos ay hindi natin kailangan magpanggap at magkunwari. Hindi ba’t nakakapagod ang tila pinipilit nating maging ibang tao tayo o hindi? Hindi ba’t tila mabigat kung mayroon tayong dala-dalang maskara o tila pantakip sa ating pagkatao? Huwag sana nating tularan ang ibang taong mapagpanggap at madalas magsinungaling. Sapagkat nanunuot ito sa buong pagkatao. Umaalingasaw ang ganitong baho at hindi nagtatagal ay mahahayag din. Ang Diyos ay nakikita ito lahat.

Bilang mga Kristiyano at taga-sunod ni Cristo, tinatawag tayong maging matatag at malakas ang loob sa pagpapakatotoo. Ang katotohanan ay dapat nakaugat sa Diyos at hindi lang iyong galing sa atin. Sa ating mga sarili naman, sa harapan ng Diyos, huwag na sana tayong magkunwari pa. Mahal tayo ng Diyos lalo na sa ating kahinaan. Hindi natin kailangang magpanggap na ayos lang kung hindi naman. Sa harap ng Diyos, ilabas natin ang tunay nating damdamin, nang sa gayon ay maging mapagpala ang ating haharapin. Kung magpapakumbaba at magpakakatotoo tayo ay lalakad tayo sa landas na matuwid at kapayapaan kasama ni Cristo. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.