Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Landas ng mga Banal”

 

 

 

 

Oktubre 15, 2020. Paggunita kay Santa Teresa de Jesus. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Efeso 1, 1-10
Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos – Sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Hesus:
Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!
Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo’y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin! Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6
Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.
Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.
Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.
Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.
Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!
Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.
Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambulo,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.
Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

ALELUYA
Juan 14, 6
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 47-54
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo! Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang; sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito’y sinabi rin ng Karunungan ng Diyos, ‘Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol; ang iba’y papatayin nila at uusigin ang iba.’ Sa gayo’y lalagapak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat nang itatag ang sanlibutan, magmula ay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng Templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagapak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa.

“Kawawa kayo, mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok.”
At umalis si Hesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay, upang masilo siya sa kanyang pananalita.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni Santa Teresa de Jesus! Mahirap maging isang propeta ng Diyos. Isang taong tagapaghatid ng mensahe ng Diyos at tagapagsabi ng katotohanan. Bawat isa sa atin ay mayroong pagpipilian. Kung sisikapin ba natin maging isang propeta, sundan ang yapak ng mga taong walang takot na nagtanggol sa pananampalataya para kay Cristo o ang maging isang pariseo – mga kaaway ni Jesus at palaging tumutuligsa sa Kanya. Bawat isa sa atin ay mayroong pagkakataong nagiging tulad ng pariseo. Maraming nasasabi kaysa sa nagagawa. Nakalilimutan ang mahalaga – ang mabuting gawa kaysa ang magmukhang tama sa lahat ng oras.

Huwag nating akalaing para lamang sa mga kakaunti ang pagiging propeta ng Diyos. Si Santa Teresa ay isang madre na nagtaguyod ng “Order of Discalced Carmelites”. Marami siyang hinarap na mga hirap at oposisyon para sa misyon na ito. Para sa pagtatanggol sa katotohanan na alam niya at ang mga rebelasyon sa kanya ng Diyos. Subalit kahit anong mangyari ay hanggang huli, nagtiwala siya at kumapit sa Panginoon. Kahit pa maraming beses na tila mawawasak na ang kanyang mga ginagawa para sa Diyos dahil sa mga oposisyon, lumaban siya sa pamamagitan ng tiwala at dasal sa Panginoon. Ito ang mahalaga na tularan natin – paano tayo magpupirsigi hanggang dulo kahit mukhang hindi natin makita agad ang resulta.

Ang mahalaga ay naggawa natin ng tama anumang misyon ng Diyos ang pinagkaloob sa atin. Ang importante ay sa landas ng mga banal ang ating gustong tahakin kahit ito ay mahirap. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com
Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.