Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ligayang Nagmumula sa Diyos”

Photo Credit: answerfortheailing.com

 

Mayo 23, 2019. Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 7-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10
Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas.
Juan 15, 9-11

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 7-21

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda: Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang iparangal sa mga Hentil ang Mabuting Balita, at sila nama’y sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila’y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila’t sa atin; nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba’t ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Panginoong Hesus, gayun din naman sila.”

Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, “Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hentil upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta:

‘Pagkatapos nito ay babalik ako,
at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David.
Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho,
upang ang Panginoo’y hanapin ang ibang tao,
ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin.

Gayun ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una.’
“Kaya’t ang pasiya ko’y huwag nating ligaligin ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyusan; huwag makikiapid; huwag kakain ng hayop ng binigti, at ng dugo. Sapagkat mula pa nang unang panahon, ang Kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing Araw ng Pamamahinga, at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10
Tugon: Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Tugon: Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas.

Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;
araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin.
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
Tugon: Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas.

“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“sanlibuta’y matatag na, kahit ito ay ugain;
sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.”
Tugon: Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas.

ALELUYA
Juan 10, 27
Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 9-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayun din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.
“Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:
Akala ng mga tao sa Simbahan noong mga unang panahon na nagmula sa pagiging Hudyo, ay sila lamang ang may karapatang magmana ng bunga ng pagpapakasakit ni Cristo – ang Mesiyas. Sapagkat sa Lumang Tipan, dito ipinangako ng Diyos at pinili ng Diyos ang Israel upang maging lungsod ng mga pari. Nang sa gayon maging karapat-dapat itong pagtubuan ng Anak ng Diyos na si Jesus. Kung gayon, lahat ng hindi Hudyo ay tinatawag na Hentil. Tulad na lamang ng mga Griyego. Sila’y kumikilala ng ibang diyos na diyus-diyosan at nag-aalay ng sakripisyo sa kanila. Bago nila makilala si Cristo kaya iba ang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Ang tingin nila sa kanila’y iba.

Subalit si Cristo ay namatay para sa lahat. Walang pinipili. Gaya din nito, ang mga Kristiyano ay tinatawag ng Diyos upang umibig. Ang pag-ibig ay hindi namimili. Gaya ngayon, hindi natin dapat husgahan ang ating kapwa lalo na ang mga mahihirap. Dahil walang gustong maghirap. Kung sila’y nahuhusgahan natin at iniiwasan ay bumagsak tayo sa utos ng Diyos na mag-ibigan.

Si Jesus ay iniibig tayo nang lubos bagamat tayo’y mga makasalanan. Hindi niya binibilang ang ating mga kasalanan kung tayo’y tatalikod sa mga ito at tatalima tayo sa kanya. Subalit bakit kaya ‘di natin maibigay ang pagpapatawad sa ibang tao? Kung tayo’y pinatatawad bakit ayaw nating magpatawad?

Tayo’y mga nilikha ng Diyos at tayo ay liligaya lamang sa Kanya. Wala nang iba. Kahit hanapin natin sa kaibigan, asawa, nobyo/nobya, hindi magiging ganap ang ating kaligayan kung wala ang Diyos. Dapat ay sumunod tayo sa sa Panginoon sapagkat minamahal natin siya hindi dahil takot tayo. At dahil naniniwala tayong ang kanyang daan ay tungo sa daan na nagtatagumpay sa lahat.
Makinig tayo sa Salita ng Diyos at pag-isipan natin kung paano ito gagawin. Maniwala tayong ang Salita niya ang paraan upang manalo tayo sa buhay at maging maligaya dito man at hanggang kabila. Kapag sinabi ni Jesus na tayo’y magbigay at dapat ay huwag tayong magkamal ng yaman sa lupa, sinasabi niya ito para sa ikabubuti ng ating kaluluwa.

Kung marami tayong ari-arian at nakikita natin ang ibang taong naghihirap anong sasabihin natin kapag tinanong tayo ng Diyos sa kabilang buhay kung ano ang ginawa natin para sa kanila? Gayong si Cristo ay namumuhay maging at lalo na sa mga kapus-palad? Hindi ba’t kapag wala tayong naggawa ay hindi tayo nakapagmahal ng kapwa?

Kaya nga ang tunay na ligaya ay hindi nasusukat sa materyal na bagay. Maaring nakikita nating nakatawa ang mga sagana sa materyal ngunit hindi natin malalaman ang talagang nasa loob nila kung hindi Diyos lamang. Maaring malaki ang bahay subalit walang nakatira. Maaring maliit ngunit buo ang pamilya. Napakaraming ibang bagay na hindi natin alam at ‘di natin maaring husgahan. Sa halip, tayo ay liligaya lamang sa pagmamahal na binibigay sa kapwa. Sa mga buhay na nabago natin. Sa mga taong nahikayat natin sa Diyos.

Sa pag-ibig na ito, pang-unawa, pagpapatawad at pagbibigay, nagkakaroon tayo ng tunay na kayamanan sa langit na Diyos ang magbibigay sa atin bilang gantimpala sa kabilang buhay. Habang nandito ay pag-asa at kapayapaang Diyos ang kukumpleto sa ating puwang na nadarama sa puso. Nasa Kanya ang kahat ng ating kailangan. Kung susunod tayo sa kanya ay ibibigay niya ang lahat Kung maniniwala tayo sa Kanya sa bawat bagay at gagawin ang kanyang utos nang may buong pagmamahal, sapat na ito upang mabuhay ngayon at magpasawalang hanggan.

Pagnilayan natin ito.

Diyos Espiritu Santo, turuan mo kaming sumunod sa iyo at ibigin kayo ng buong buo. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.