Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ligayang sa Diyos lamang Matatagpuan”

Photo Credit: co.linkedin.com

 

Hunyo 8, 2019. Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7
Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.
Juan 21, 20-25

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 28, 16-20. 30-31

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya.

Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing Judio sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, “Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana’y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Judio, kaya’t napilitan akong dumulog sa Emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Hesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.” Humigit-kumulang sa dalawang aong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya.

Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 10, 4. 5 at 7
Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo
at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono;
at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao,
walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito.
Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat,
namumuhing lubo siya sa suwail na wala nang batas.
Ang Poon ay tapat, sa gawang mabuti siya’y nalulugod
at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya’y sumunod.
Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

ALELUYA
Juan 16, 7. 13
Aleluya! Aleluya!
Espiritung isusugo
totoo ang ituturo,
pangako ni Kristong Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 20-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Hesus – yaong humilig sa dibdib ni Hesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, “Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?” Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Hesus, “Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?”

Sumagot si Hesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin!” Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Hesus na hindi siya mamamatay, kundi, “Kung ibig kong mabuhay siya haggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?”

Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo.

At marami pang ginawa si Hesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat!

Iisa lang ang mahalaga sa lahat – ang sumunod kay Cristo. Hindi na mahalaga kung ano ang pakay o ginagawa ng iba. Kung ano ang meron sila na wala tayo at kung ano ang meron tayo na wala sila. Ito’y nagmumula sa pagkainggit at walang nagagawa upang ibigin ang Diyos.

Iisa lang ang mahalaga. Ang malaman natin mula sa Panginoon ang ating misyon at matupad ito. Bukas sa Linggo ng Pentekostes. Punuin nawa tayo muli ng Diyos Espiritu Santo ng kanyang pagpapala upang maunawaan at makita natin ang mahalaga sa ating buhay. Madalas tayong nalilito dahil tayo’y laging nakatingin sa labas. Laging nakatingin sa ibang tao. Doon natin sa iba hinahanap ang kaligayahan. Ngunit hindi natin lagi matagpuan. Bakit? Dahil dapat lamang tayong nakatingin sa Diyos, at sa presensiya ng Diyos sa ating sarili. Nang sa gayon ay makita natin gaano tayo pinagpapala ng Panginoon. Gaano niya tayo kamahal.

Makikita natin sa sarili nating buhay hindi sa iba

Lalong hindi sa pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Iisa lang ang mahalaga, ang sumunod sa Panginoon at wala nang iba. Kung gugugulin natin ang ating oras upang makilala siya at masanay ang ating sarili sa kanyang tinig, magiging madali ang ating pagsunod at malalaman nating sa pagtupad sa kalooban ng Diyos lamang natin matatagpuan ang ligaya na hindi natin makita sa iba.

Ikaw, saan at paano mo ba nalaman ang misyon at pakay mo sa buhay? Saan mo nakukuha ang iyong lakas at ligaya? Hangga’t hindi pa Diyos ang sagot mo riyan, tayo’y hindi pa handa upang tuparin ang ating tungkulin
Lahat ng ito’t nagmumula sa Diyos at magtatapos sa Diyos.

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin Tayo. +
Panginoon, gabayan mo kami at puspusin ng iyong Espiritu.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.