Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ligayang Walang Hanggan”

 

Mayo 21, 2020. Huwebes sa Ika-6 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 1-8
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscila. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Judio sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at doon na nakitira sapagkat sila’y manggagawa ng tolda, tulad niya. At siya’y tumulong sa kanila. Tuwing Araw ng Pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga, at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Judio o Griego.

Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Judio na si Hesus ang Kristo. Nang siya’y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, “Kasalanan na ninyo kung kayo’y mapahamak! Hindi ko na sagutin iyon! Mula ngayoy’y tutungo ako sa mga Hentil.” Kaya’t umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos; karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Corintong nakikinig kay Pablo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

MABUTING BALITA
Juan 16, 16-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kayang mga alagad: “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako’y inyong makikita uli.” Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya’y ‘Sapagkat ako’y paroroon sa Ama.’ Ano kaya ang ibig sabihin ng, ‘kaunting panahon na lamang?’ Hindi natin maunawaan!” Naramdaman ni Hesus na ibig nilang magtanong, kaya’t sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon, ako’y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo: tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito’y magiging kagalakan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Sa nalalapit na Linggo ay ipagdiriwang na nga natin ang “Ascension Sunday” o ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ito ay dating ipinagdiriwang tuwing Huwebes na sa ating panahon ay ngayon sanang araw na ito. Kaya naman sa nalalapit na pag-akyat ni Jesus sa langit ay pagnilayan natin ang Kanyang sinabi. “Makikita siya tapos hindi makikita.” Naguluhan ang mga alagad sa mga sinabi Niya. Matapos ay baliktad din ang sinabi Niya tungkol sa estado ng mundo at ng mga alagad. Bakit ganito? Sapagkat ang gawa ng mundo ay taliwas sa gawa ng Diyos.

Ang makasanlibutan ay mahilig sa materyal na yaman, mga uso at makamundong pagpaparangal. Ngunit sinumang gustong sumunod sa Panginoon ay walang ganito para sa Kanyang sarili. Sinumang alagad ng Diyos at matapat sa Kanya ay makararanas ng maraming pagsubok. Gaya ng naranasan nina San Pablo sa unang pagbasa. Kinamuhian ng mga tao, ipinagtatabuyan at marami pa silang ibang naranasan. Pati ang mga alagad ni Jesus mula noon hanggang ngayon kasama na rin tayong mga Kristiyanong sinisikap sumunod sa Panginoon. Sa lahat ng mga paghihirap na ito, ano naman ang saysay at kahihinatnan?

Ang mga matapat ay makakasama si Jesus sa langit. Sa Kanya kung saan naroroon ang buhay na walang hanggan at hindi nauubos na kayamanan. Ang ibang taong masagana at tila masaya dito ngunit wala namang tunay na pagsunod kay Cristo at pagmamahal sa mga mahihirap ay mauubos din ang yaman. Mawawalan pa ng buhay na walang hanggan. Samantalang tayo na maghirap man dito nang matagal at matindi ay makakakamit ng mga pangako ni Cristo at ligayang walang patid na mapapasaatin magpakailanman sa pamamagitan ni Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.