Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Liwanag ng Pag-asa”

Disyembre 4, 2020. Biyernes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

Friday of the First Week of Advent (Violet)
or mass of St. John Damascene, Priest and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 29, 17-24
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Hindi magluluwat,
ang kagubatan ay magiging bukurin,
at ang bukurin ay magiging kagubatan.”
Sa panahong iyon
maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat;
at makakakita ang mga bulag.
Ang mababang-loob ay muling liligaya
sa piling ng Panginoon,
at pupurihin ng mga dukha
ang Banal ng Israel.

Sapagkat ang malupit at mapang-upasala
ay mawawala na,
gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan.
Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang-puri,
mga sinungaling na saksi
at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid.
Ito ang sinasabi ng Panginoon,
ang Diyos na tumubos kay Abraham,
tungkol sa sambahayan ni Jacob:
“Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man.
kung makita ng kanyang mga anak
ang aking mga ginawa,
iingatan nilang banal ang aking pangalan;
Igagalang nila ang itinatanging Banal ni Jacob,
at dadakilain ang Diyos ng Israel.

Ang mga nalilihis sa katotohanan
ay magtatamo ng kaunawaan,
Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral,”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.
Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.
Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hinihiling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.
Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA
Aleluya! Aleluya!
Panginoon ay darating,
bibigyan n’ya ng paningin
mga bulag na gagaling.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 27-31
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, pag-alis ni Hesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, “Anak ni David, mahabag kayo sa amin!” Pagpasok ni Hesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Hesus, “Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?” “Opo, Panginoon,” sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata, at sinabi, “Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala.” At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Hesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Ngunit nang sila’y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Juan ng Damasco! Mahirap ang buhay ngayon dahil nag-iba ang lahat. Marami na tayong hindi pwedeng gawin. Subalit kasabay din noon ay marami ring ibang paraan na maaring subukan ngayong magpapasko at panahon ng pandemya. Ang mga bulag noong panahon ni Jesus ay masigasig na umasa sa Kanya. Tinanong sila ni Jesus kung naniniwala ba sila na Kaya Niyang gawin ang nais nila. At dahil sila ay totoong nagpahayag ng tiwala sa Diyos ay nabiyayaan sila ng pagkakabalik ng kanilang paningin mula kay Jesus.

Tayo kaya, ano ang ipinapahayag natin sa Diyos? Sa gitna ng hirap na dinaranas natin, nakakapagpahayag pa ba tayo ng tiwala at pananampalataya sa Diyos? Naalala pa ba natin na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay? Alalahanin nawa natin ito. Kung sakaling duda man o kawalan ng pag-asa ang bumabalot sa ating puso, huwag tayong mag-alala at ibigay din natin ito sa Diyos. Papalitan Niya ito ng liwanag ng pag-asa. Siya ang ating liwanag sa dilim. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.