Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Liwanag ni Cristo”

 

 

 

Agosto 6, 2020. Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong-anyo ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 9-10. 13-14
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya’y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya’y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9
Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

IKALAWANG PAGBASA
2 Pedro 1, 16-19
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, na puspos ng kapangyarihan, ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito’y nangyari nang marinig ang tinig mula sa Dakilang Kaluwalhatian ng langit. “Ito ang pinakamamahal kong Anak; siya ang lubos kong kinalulugdan.” Narinig namin ito sapagkat kami’y kasama niya sa banal na bundok.

Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito’y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang Araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umaga’y maglagos sa inyong puso.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 17, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isinama ni Hesus si Pedro, at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila’y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus: nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Hesus. Kaya’t sinabi ni Pedro kay Hesus, “Panginoon, mabuti pa’y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.”

Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya!” Ang mga alagad ay natakot nang gayun na lamang nang marinig nila ang tinig, at sila’y napasubasob. Nguni’t nilapitan sila ni Hesus at hinipo. “Tumindig kayo,” sabi niya, “huwag kayong matakot.” At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Hesus.

At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Hesus sa kanila, “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hangga’t hindi muli nabubuhay ang Anak ng Tao.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Happy Feast of the Transfiguration of the Lord! Ito po ang tawag sa Ingles ng pista na ipinagdiriwang natin ngayon. Niloob ng Diyos na mangyari ito upang palakasin ang loob ng mga alagad. Sapagkat noong mga panahon na iyon ay malapit na ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Kaya bago pa mangyari iyon ay ipinakita ng Diyos ang luwalhati ni Jesus sa kanila. Kaya nga nakita nilang ang mukha ni Jesus ay tila naging araw. Pumuting naging busilak ang damit ni Jesus. Tunay ngang si Jesus mismo ang liwanag ng ating buhay. Nang makita nila ito ay lubos na napuno ang kanilang puso nang saya at galak.

Sa tuwing may mga pinagdaraanan tayong problema, pansinin natin kung saan ipinapakita ng Diyos ang Kanyang sarili. Sa mga paraan, tao at bagay na nakatutulong sa atin – mapansin man natin ito o hindi ay naroroon ang Diyos. Pagnilayan natin ang mga nakaraan sa ating buhay. Saang mga bahagi ng aking nakaraan ko nakita ko ang Diyos – ang Kanyang kaliwanagan at kaluwalhatian sa aking buhay? Ano ang iyong “transfiguration experience”?

Subalit alalahanin natin na matapos nito ay may pagbaba sa bundok na kailangang harapin. Hindi lamang puro saya at tuwa ang buhay. Sapagkat parte na ng ating buhay ang mga pagsubok at hamon kung saan tayo mas lumalago at natututo sa buhay. Dito tayo mas nagiging malakas at mas napapalapit sa Diyos, lalo’t kung sa tuwing may hamon ng buhay ay lalo tayong kumakapit sa Kanya. Sabi ni Jesus “Tumindig kayo, huwag kayong matakot.” Maraming pagkakataon sa ating buhay na tila tayo ay natatakot at naguguluhan. Subalit hihipuin tayo ng Diyos gaya ng ginawa ni Jesus sa Kanyang mga alagad. Habang sila ay nanginginig sa takot, doon sila mas nilapitan at hinipo ng Panginoon. Sapagkat Siya ang liwanag ng ating buhay. At ang liwanag na ito ay lalong nagniningning sa madilim. Mas madilim, mas nagliliwanag ito. Naniniwala ba tayo rito?

Sasamahan tayo ng Diyos saan man tayo magpunta – sa ibabaw ng bundok kung saan napakaligaya at tila wala nang problema, at maging sa pagbaba hanggang sa kalbaryo. Naroroon si Jesus. Huwag tayong matakot. Manalig tayo sa Kanya. Maalala nating napakabuti Niya at hindi Niya tayo iniiwan kung magninilay tayo nang mas malalim sa ating buhay, upang tingnan kung ano ang mga nangyari at nasaan doon ang presensiya ng Diyos. Mas mauunawaan natin ang mga bagay at mas makikita natin ang Kanyang liwanag na nasa ating mga buhay. Amen.

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Disclaimer: Hindi po kami bahagi o konektado sa anumang paraan sa Caritas Manila. Ngunit naiintindihan naming kailangan nating magtulungan sa panahon ngayon. Kaya naman, minabuti naming ipaalam sa mga tao sa pamamagitan ng post na ito, ang isa sa mga paraan kung gusto nilang tumulong. Ang Caritas Manila ay patuloy na tumutulong sa milyun-milyong Pilipino mula noon hanggang ngayon.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.