Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Liwanag ni Jesus”

 

Pebrero 2, 2021.Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo.

Feast of the Presentation of the Lord (White)
World Day for Consecrated and Religious Life.

(Basahin po hanggang sa pagninilay sa ibaba)

UNANG PAGBASA
Malakias 3, 1-4
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias

Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan.”

Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya’y napakita na? Siya’y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayun, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugud-lugod sa kanya, tulad ng dati.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 7. 8. 9. 10.
D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 2, 14-18
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Hesus, tulad nila – may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayang ay maigupo niya ang diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayun, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan kundi “Ang lahi ni Abraham.” Kaya’t kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayun, siya’y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya ma’y tinukso at nagbara, kaya ngayo’y matutulungan niya ang mga tinutukso.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA

Lucas 2, 22-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

o kaya:
Lucas 2, 22-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Hesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.”

May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala’y Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Hesus upang gawin ang hinihingi ng Kautusan, siya’y kinalong ni Simeon. Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika,

“Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin,
ayon sa iyong pangako,
yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas,
na inihanda mo para sa lahat ng bansa:
Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil,
at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Pagdadala kay Jesus na Panginoon sa Templo! Maraming magagandang bagay ang makikita natin sa Ebanghelyo ngayong araw. Unang una, ang matapat na pagsunod ni Maria at Jose sa kautusan. Lahat ito ay ginawa nila mula sa kababaang loob. Kung tutuusin, bilang anak ng Diyos, hindi na sakop ng batas ang Panginoon. Siya ay nasa ibabaw nito. Subalit mas pinili nilang maging gaya ng isang ordinaryong mamamayan. Tapat sa utos at masunurin sa Diyos upang maging isang modelo para sa ating lahat. Ilan sa atin ang laging tila ba tinatamad o may reklamo sa tuwing pinapasunod tayo? Sa kahit saang institusyon man o kahit sa pampublikong lugar, may pakialam ba tayo kung nasusunod natin ang mga batas o hindi? Halimbawa ang simpleng pagtatapon ng kalat sa basurahan o ang pagtawid sa tamang tawiran. Hindi ba natin alam na itong lahat ay kasama sa ating pagiging Kristiyano? Kung si Jesus, Maria at Jose ay maingat na sumusunod sa bawat patakaran kahit saan mula sa maliliit hanggang sa malalaki bagamat ang Banal na Mag-anak ay hinirang ng Diyos, paano pa kaya tayong mga ordinaryong tao lamang?

Ikalawa, ang kasiyahan ni Simeon ay dahil sa katuparan ng pangako ng Panginoon. Naging lubos ang kanyang galak sapagkat umasa siya at nagtiwala sa Panginoon na matutupad ang pangako nito sa napakatagal na panahon. Ito nga ay nakita niyang naganap bago ang kanyang paningin noong nakita niya ang Panginoong Jesu Cristo. Si Jesus ang katuparan ng pangakong pagliligtas ng Diyos. Kaya nga ang pangatlo, Siya ang ilaw na papawi sa kadiliman ng mundo na dulot ng kasalanan. Siya ang magpapatawad ng ating kasalanan at maglilinis sa atin. Tila isang matapang na sabon na kayang tanggalin ang mga pinakamaduming bahagi ng ating pagkatao, puso at kaluluwa. Ang dapat lamang ay maniwala tayo sa pangako na ito gaya ni Simeon. Aktibo nating kamtin ito sa pamamagitan ng ating Simbahan.

Nariyan ang sakramento ng kumpisal at ang Banal na Eukaristiya na mga daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat si Jesus ang kaisa-isang tunay na liwanag ng ating pagkatao, buhay at mundo. Ang ibig sabihin ng liwanag ng Diyos ay pamumuhay ng wala sa kasalanan, pagsuway o imoralidad. May bahagi ba sa buhay o puso mo na alam mong hindi dapat pero patuloy pa ring naroroon? Ito na ang oras upang ibigay ito sa Diyos. Makinig sa Kanya at hayaan Siyang tulungan ka upang linisin ito, hilumin at gabayan ka sa tamang landas na iyong dapat tahakin. Ang landas ng liwanag ng Diyos ay isang daan na bagamat may Krus, ito ay matamis, puno ng tunay na ligaya mula sa Diyos, may kapayapaan at pag-asa. Nawa ay maging matatag ang ating loob na bitawan ang mga bagay na hindi sa Diyos upang tuluyang makapasok sa ating buhay ang Kanyang pagpapala. Amen. +

Pagnilayan po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.