Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Liwanag ni Jesus”

Photo Credit: fjm-ritter.de

 

 

Pebrero 23, 2019. Sabado. Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 145: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. 

Unang Pagbasa: Hebreo 11:1-7

Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.

Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya.

Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita.

Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya.

Dahil sa pananampalataya, si Enoc ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoc ay naging kalugud-lugod bago siya kinuha ng Diyos.

Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya.

Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang
babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas.

Sa pamamagitan nito’y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos.

Ebanghelyo: Marcos 9:2-13

Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila’y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus.

Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan; walang sinuman sa mundo ang makapagpapaputi nang gayon.

At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus.

Sinabi ni Pedro kay Jesus, “Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng tatlong tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.”

Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya.

Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito’y may isang tinig na nagsabi, “Ito ang pinakamamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya!”

Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus.

Nang sila’y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kaninuman ang kanilang nakita hangga’t hindi pa muling nabubuhay ang Anak ng Tao.

Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila’y nagtanungan sa isa’t isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay.

At tinanong nila si Jesus, “Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng Kautusan na dapat munang dumating si Elias?”

Tumugon siya, “Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit bakit sinasabi din sa Kasulatan na ang Anak ng Tao’y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap?

Subalit sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila, ayon sa
nasusulat tungkol sa kanya.”

Pagninilay:

Ngayon at itinampok sa ating Ebanghelyo ang pagbabagong-anyo ni Jesus o sa wikang Ingles ay tinatawag natin na “Transfiguration of our Lord Jesus Christ”. Bakit nga ba ito nangyari at para saan?

Ito ay naganap bago pa man ang pagpapakasakit ni Jesus sa Krus. Isa sa mga maaring dahilan ng ating Panginoon ay ay upang palakasin ang loob ng mga apostoles lalo na ang pinakamalalapit kay Jesus. Matindi ang daranasin na pagpapakasakit ng ating Panginoon at alam niyang mapanghihinaan sila ng loob.

Kaya naman, kailangang makita nila kahit sandali si Jesus sa Kanyang anyo nang kaluwalhatian. Sinabi nga na “Nagniningning sa kaputian ang Kasuotan” at walang sinuman ang makakapagpaputi nito sa mundo.

Ganito rin ang ating Panginoon sa ating buhay. Siya ang ating liwanag sa gitna ng madilim na bahagi ng ating buhay. Walang sinuman ang maaring pumalit sa Kanya bilang ating tanglaw sa ating buhay. Siya lang ang ating daan, katotohanan at ang buhay nating lahat na mga tao.

Kaya naman, makuha ninyo man saglit ang kasiyahan sa mga magagarang kasuotan, sa mga nakakaaliw na palabas at kung anu-ano pang paglilibang at pampalipas oras na minsan ay bisyo pa nga, hinding hindi nito mapupunan ang ating hinahanap sa kailaliman ng ating puso. Laging may kulang kung wala ang Diyos na tanging tunay nating ilaw. Ang Kanyang Salita ang maggagabay sa atin tungo sa Kanya.

Tulad ng sinabi ng Diyos ““Ito ang pinakamamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya!” Dapat natin laging pakinggan ang ating Panginoon. Paano ba natin siya maririnig? Sa pamamagitan ng lengguahe ng mga puso – ang pananalangin at katahimikan. Doon natin matatagpuan ang ating Panginoon. Pagninilayan natin ang Salita ng Diyos at ating titingnan paano natin ito isasabuhay. Kailangang gawin hindi lang dinggin upang magbunga ang ating pananampalataya.

Kaya naman, ano pa ang iyong ikakatakot kung buo ang pananampalataya sa Diyos? Wala tayong dapat ikatakot sa mga hamon ng ating buhay. Si Jesus na mismo ang nagpapakita sa ating buhay, sa araw-araw kung nagiging mapagmatyag at masigasig tayo sa pananalangin, makikita natin ang Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay.

Siya ang ating magiging lakas sa tuwing kailangan natin bumaba sa Jerusalem. Tulad ni Jesus na siyang hindi nanatili sa Kanyang Kaharian at Trono sa langit. Ngunit bumaba siya at nagpakababa para sa atin.

Ganoon din tayo. Huwag natin sayangin ang oportunidad na mahalin ang Diyos at paglingkuran siya habang may buhay pa ay mayroon tayong pag-asa.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.