Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lubos ng Pag-ibig ng Diyos”

Photo Credit: yuwie.com

 

Disyembre 17, 2018. Ika-3 Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 72: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Unang Pagbasa: Genesis 49:2,8-10

“Kayo mga anak, magsilapit sa akin,
akong inyong ama ay sumandaling dinggin.

“Ikaw naman, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahat mong kapatid sa iyo’y gagalang.

Mabangis na leon ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.

Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan
sa kanya kailanma’y hindi lilisan;
mga bansa sa kanya’y magkakaloob,
mga angkan sa kanya’y maglilingkod.

Ebanghelyo: Mateo 1:1-17

Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda, Fares at Zara na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom na anak ni Fares, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David.

Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David, Solomon na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshafat, Joram, Ozias, Jotam, Acaz, Ezequias, Manases, Amos, Josias, Jeconias at ang mga kapatid nito.

At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus—ang tinatawag na Cristo.

Samakatuwid, may labing-apat na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia at labing-apat din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Cristo.

Pagninilay:

Ang Kaharian ng Diyos ay magpakailanman. Ito ang ibig sabihin ni Jacob (Israel) na nagsasalita sa unang pagbasa. Hawak nila Jacob na anak ni Isaac, na anak ni Abraham, ang pangako ng Diyos na bibigyan niya sila ng mga anak na parang bituin at hindi mabibilang sa langit. Bagamat si Sarah na asawa ni Abraham ay matanda na at tila isang baog, nangyari pa rin ito. Tunay ngang walang imposible sa Diyos.

Gaya ng pagpili ni Jesus maging tao bagamat siya ay Diyos upang tayo’y kanyang itaas mula sa ating pagkakasadlak sa kasalanan. Nabasa ninyo ba ang mga pangalan ng mga salinlahi mula kay Abraham hanggang sa ating Panginoong Jesus?

Tulad natin, pinili niyang ipanganak at lumaki sa isang pamilya. Isang pagpapakababang kanyang ginawa alang-alang sa pagmamahal. At ang kanyang pamilya at mga ninuno na tao ay hindi iba sa atin. Sila ay makasalanan din, nagkakamali at nakaggawa ng mga di pagsunod sa Diyos. Galing sa lipi ni Juda, anak ni Jacob (Israel) ang ating Panginoong Jesus. Kung alam natin ang istorya ni “Joseph the Dreamer” na siyang tinangkang patayin ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit, matatandaan nating si Juda ang nagmungkahing ibenta na lamang sa Egipto ang kapatid upang magkaroon sila ng pera at nangyari nga ito.

Mga makasalanang tao. Ito ang larawan ng taong pamilya ng ating Diyos. Tulad nating lahat.

Ngunit bakit pa pinili ni Jesus na maging tao at magmula sa angkang tao? Kung tutuusin dahil siya’y pinakamakapangyarihan sa lahat, maari naman niyang gawin ang kahit anong naisin. Hindi naman kailangang maghirap. Ngunit dahil hindi tayo gustong iwan ng Diyos nanatili siya sa atin higit pa sa ating naabot ng isip.
Ito’y kanyang ginawa sa pakikipag-isa sa atin.

Pakikipagisa sa lahat ng ating mga pagsubok, pagdadalamhati, mga hinagpis ng dahil sa ating sariling mga kasalanan at pagkakamali. Hindi ba’t tayo’y ganoon din sa ating mga kapatid sa pananampalataya dito sa lupa? Sa ating pakiki-isa pinapadama natin ang ating presensiya. Ganito rin ang Diyos sa atin upang makapiling natin siyang lubos. Siya ang ating maging pag-asa at katibayang, kaya nating umalpas sa mga sakit, kamatayan, karamdaman at sakunang ating dinaranas. Noong namatay ang Panginoon at muling nabuhay ang Panginoon ay pinawala niyang bisa ang lahat ng ito.

Tandaan nating Siya ang ating Daan, Katotohanan at ang Buhay. Sa pamamagitan lamang niya tayo magtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok gaano man ito kabigat. Maaring minsan ay hindi na natin lubos malaman ang mga sagot sa paghihirap subalit tandaan nating Diyos natin ay namuhay at nagdusa tulad natin. Dahil dito’y hinding hindi tayo nag-iisa kung lagi tayong mananalangin sa Panginoon nang may pananampalataya sa lahat ng oras.

Sa panahong sinusubok tayo, alalahanin natin ang Diyos mas piniling akuin ang lahat para sa atin upang tayo’y maging tulad niya at makibahagi sa kanyang pagdadalamhati. Amen. +

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig sa iyong pagmamahal. Puspusin mo kami ng iyong liwanag at buksan ang aming puso upang tanggapin namin ang iyong pinakamagandang alay sa amin – ang iyong buong buhay, puso at kaluluwa. Tulungan mo kaming magsilbi sa iyo bilang tugon sa iyong pagmamahal. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.