Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mababa ang Loob sa Diyos”

Enero 9, 2020. Sabado kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

Saturday after Epiphany (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 14-21
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo
nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya.
Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espirituwal, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito’y bibigyan ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espirituwal, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espirituwal.

Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo, at hindi sila maaaring anhin ng diyablo. Alam nating tayo’y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.
At nalalaman nating naparito ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo’y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.
Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyusan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b
Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

MABUTING BALITA
Juan 3, 22-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila, at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan.

Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Judio tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya’t pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Rabi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat!” Sumagot si Juan, “Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo; sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaing ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila, at ako nama’y mababa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Bukas nga po ay huling araw na ng Pasko sa kalendaryo ng Simbahan. Babalik na naman tayo sa ordinaryo o regular na pamumuhay. Magtatanggal ng dekorasyon at mga tanda ng pasko. Subalit narito si Juan Bautista na ating pinagnilayan mula pa noong Adbiyento.

Pinapaalala niya sa atin ang magandang disposisyon ng ating puso sa mga darating na araw kahit hindi Pasko – ang maging mababa ang loob. Ang makuntentong gaya ni Juan, tayo ay maging mababa upang mas lumutang ang Diyos sa ating buhay. Maging mababa pagdating sa ating gusto sa buhay. Maging mababa ang ating mga nagsusumiklab na mithiin na hindi naman natin sigurado kung galing sa Panginoon. Ngunit baka gusto lamang natin.

Ang pagiging mababa ang loob sa harap ng Diyos ay pag-amin ng ating kahinaan sa harapan Niya. Sapagkat sa pag-amin ng ating kahinaan sa Panginoon, Siya ang magbibigay sa atin ng lakas at grasya upang malagpasan ang ating pinagdaraanan. Nawa ay ating tandaan ito sa mga susunod na araw. Maging ating gabay nawa upang ang Diyos ang ating maging tunay na lakas. Amen. +

Pagnilayan natin ito. +

Maligayang Pasko po sa ating lahat at Manigong Bagong taon!
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.