Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuhay na Mag-uli”

Setyembre 17, 2019. Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 3, 1-13
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito: Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya’y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya’y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapngangasiwa nang maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya’y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya’y matagal nang nananampalataya; kung hindi, baka siya’y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng diyablo. Kailangan ding siya’y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diyablo.

Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila’y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino, at hindi mapanirang-puri kundi mabait, at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan, maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat, at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasaatin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 100, 1-2ab. 2kd-3ab. 5. 6
Tugon: Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

MABUTING BALITA
Lucas 7, 11-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, pumunta si Hesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaing balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina namatay, at sinabi sa kanya, “Huwag kang tumangis.” Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, “Binata, bumangon ka!” Naupo ito at nagsalita; at siya’y ibinigay ni Hesus sa kanyang ina.

Sinidlan ng takot ang lahat at sila’y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, “Dumating sa atin ang isang dakilang propeta! Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan!” At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Isang kagila-gilalas na himala ang ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayong araw. Ang patay ay nabuhay. Dahil sa kanyang matinding habag sa isang balo, binuhay niya muli ang nag-iisang anak na lalaki ng ginang. Ating pagnilayan sumandali ang mahabaging puso ni Jesus. Sa mga naghihirap ngayon, umiiyak, nagluluksa at tumatangis, kung minsan mahirap makita o madama ang presensiya ng Diyos dahil sa lungkot na bumabalot sa ating diwa. Subalit ang Diyos ay nagmamatyag. Tinitingnan niya tayo ng may buong awa at habag. At kung tayo’y lalapit sa kanya, siya ang magpupuno sa atin ng ligaya sa kabila ng pighati. Walang imposible sa Diyos.

May isa pang punto na ipinamamahagi ang pagbasa ngayon. Ang pagkamatay ay hindi lamang sa pisikal na katawan. Subalit maaring sa isang bahagi ng pagkatao natin na patay na. Marahil ang gana natin sa buhay, o kaya isang aspeto ng buhay na kinalimutan maaring isang pangarap o isang talento na maaring nailibing at tila “patay” na. Kahit ano pa man ito, kayang kaya ito agad buhayin ng Diyos kung gugustuhin niya at kung gugustuhin natin. Lumapit tayo sa kanya nang buong puso at sa kanya tayo humingi.

Sa kanya natin ibukas anumang hirap o dalamhati ng ating puso. Kung iwanan man tayo ng ibang tao o ‘di kaya ay itanggi tayo, ang Diyos ay gagawa lagi ng paraan para sa atin, para tulungan tayo sa paraang hindi natin inaasahan. Manalig tayo sa kanya sa lahat ng oras.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.