Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuhay Para sa Iba”

Marso 13, 2020. Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

UNANG PAGBASA
Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito’y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose.

Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, “Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid.” Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya’y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, “Ayan na ang mapanaginipin! Patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip.”

Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, “Huwag, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay; ihulog na lamang natin sa balon.” Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at ihinulog sa isang tuyong balon.

Habang sila’y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango sa dadalhin sa Egipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, “Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa’y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan! Siya’y kapatid din natin: laman ng ating laman at dugo ng ating dugo.” At sila’y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang dalawampung pirasong pilak. At si Jose’y dinala ng mga Ismaelita sa Egipto.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21
Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

MABUTING BALITA
Mateo 21, 33-43. 45-46
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya’y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin; binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huliha’y pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. ‘Igagalang nila ang aking anak,’ wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila’y nagusap-usap: ‘Ito ang tagapagmana. Halikayo! Patayin natin nang mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya’t siya’y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.

“Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon?” Sumagot sila, “Lilipunin niya ang mga buhong na iyon, at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas.” Tinanong sila ni Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa Kasulatan?

‘Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay
Ang siya naging batong panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon,
At ito’y kahanga-hanga!’
Kaya nga sinasabi ko sa inyo: hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa kanya ng tapat.

Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Hesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Sa panahon na tuliro ang ating isip at lito ang ating mga puso dahil sa epidemyang kumakalat sa buong mundo, nawa ay makatagpo tayo ng kapayapaan kay Cristo at sa Kanyang Salita.
Panahon na mas manahimik tayo at mas magnilay sa ating buhay. Pagbuhusan natin ng oras ang mga bagay na tungkol sa Diyos na nakalimutan natin gaya ng Salita Niya at kung paano ito magagawa sa ating buhay. Pagnilayan natin nang mabuti at hayaan nating maintindihan at maramdaman ng mabuti hanggang sa maisabuhay natin.

Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagiging matapat. Ang Diyos ang may-ari ng ubasan at tayo ay tulad ng Pariseo na pinagkatiwalaan ng Panginoon nang maraming katangian, kapangyarihan at mabubuting bagay. Paano natin ito gagamitin? Gaya ba tayo ng Pariseong pinapapatay ang mga Propeta na pinadala ng Panginoon? Maaring hindi tayo pumapatay ng tao. Subalit pinapatay natin ang mga mabubuting gawain at Salita ng Diyos na gustong mamunga sa atin sa pamamagitan ng pagkamakasarili. Sa ganitong paraan ay tila pareho na rin tayo sa gawa ng mga Pariseo.

Kaya naman anong ating gagawin? Sa panahon ng kalamidad, isipin nang mabuti hindi lang sarili kung hindi ang kapwa. Lahat tayo ay apektado. Ang gawa ng isa na mabuti ay napakalaki ng epekto sa iba gaano man ito kaliit sa paningin niya. Ang gawa ng isa na masama ay napakalaki rin ng epekto gaano man ito kaliit sa paningin niya. Maging mas maalalahanin tayo sa ibang tao lalo sa panahon ng krisis. Protektahan ang sarili nang hindi nagiging sakim sa iba. Amen. +

Francesca Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.