Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuti sa Gawa”

 

 

 

Disyembre 11, 2020. Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 48, 17-19
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ganito ang sabi ng Banal ng Israel,
ng Panginoong mong sa iyo’y tumubos:
“Ako ang Panginoong iyong Diyos.
Tuturuan kita para ka umunlad,
papatnubayan kita saan ka man pumunta,
Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko,
pagpapala sana’y dadaloy sa iyo,
parang ilog na di natutuyo ang agos.
Tagumpay mo sana ay sunud-sunod,
parang dating ng alon sa dalampasigan.
Ang lahi mo sana’y
magiging sinadami ng buhangin sa dagat,
at tinitiyak kong
hindi sila mapapahamak.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6
Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.
Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.
Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitityak na magtatagumpay.
Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.
Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

ALELUYA
Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y darating
siya’y ating salubungin
s’ya’y kapayapaan natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 16-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sa ano ko nga ihahambing ang tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plasa at sumisigaw sa kanilang mga kalaro, ‘Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw! Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis!’ Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, ‘Inaalihan siya ng demonyo!’ Naparito rin ang Anak ng Tao, na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, ‘Masdan ninyo ang taong ito! Matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan!’ Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Ang mga mabubuti ay nakikita sa gawa na mabuti. Sinabi ni Jesus na ang mga tao noong panahon noon ay maihahamabing sa kilalang kasabihan na “sala sa init, sala sa lamig”. Hindi nakukuntento. Kahit anong buti ng isang tao ay nakakahanap ng hindi nila gusto at inimbentong kapintasan. Hindi ba’t ganito rin sa panahon ngayon? Ang mga tao ay naghahanap lagi ng kapintasan sa Simbahan. Sasabihing walang ginagawang mabuti ang Simbahan subalit ang totoo ay hindi lang nila nakikita ito. Noong ipinakita naman ng Simbahan ang kanilang ginagawa para kahit paano ay malaman ng mga nag-aakusa na sila ay mali ng inaakala, inakusahan pa ring tayo raw ay nagyayabang sa ating mga gawa. Walang kakuntentuhan. Walang kasiyahan. Para sa taong may malisya ang puso, walang tama para sa kanya. Siya lamang ang tama.

Kaya naman mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Jesus, ang mabubuti ay nakikita sa gawa. Para sa ating mga Kristiyano ay sapat nang makagawa tayo nang mabuti at hindi na alintana ang sabihin ng iba. Hindi mahalaga ang tingin ng iba basta ang misyon natin sa lupa ay makumpleto. Mas magandang dito natin ituon ang ating sarili, puso, lakas at enerhiya. Ang tingin ng Diyos sa atin na Siyang maghuhusga sa huli ay ang pinakamahalaga sa lahat. Laging maganda ang tingin ng Diyos sa sinumang sumusunod sa Kanyang kalooban. Ano man ang sabihin nila, kung alam nating gumagawa tayo ng mabuti at sumusunod tayo sa Panginoon ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso mula sa Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.