Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuti sa mga Tao”

Enero 23, 2020. Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliat, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit:

“Libu-libo ang pinatay ni Saul,
Ang kay David naman ay sampu-sampung libo.”

Nagalit si Saul at naisaloob niya, “Kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako’y libu-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari.” At mula noon naging mainit na ang mata niya kay David.

Minsan, nasabi ni Saul kay Jonatan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonatan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, “Binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya.”

Kinausap nga ni Jonatan ang kanyang ama tungkol kay David. “Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba’t pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliat at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan?”

Dahil dito, nagbago ng isip si Daul. Sinabi niya, “Naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin.” Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonatan kay David. Isinama pa siya ni Jonatan sa hari, at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 55, 2-3. 9-10ab. 10k-11. 12-13
Tugon: May tiwala ako sa D’yos, hindi ako matatakot.

MABUTING BALITA
Marcos 3, 7-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Hesus. Nagpahanda si Hesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya, upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya’t pinagdumugan siya ng lahat ng maysakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” At mahigpit silang pinagbawalan ni Hesus; ayaw niyang ipasabi kung sino siya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Iba’t ibang tao ang dumagsa kay Jesus upang magpagaling. Maraming tao ang nagpunta sa Kanya. Ngunit hindi natin siyang narinig na nagreklamo man lamang. Kung hindi, lahat ng ito ay tinanggap niya nang bukas palad. Tayo kaya ay tumatanggap ng tao nang bukas palad? Nawa ay maging instrumento tayo ng Panginoon. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.