Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuting Buhay”

 

Nobyembre 22, 2019. Paggunita kay Santa Cecilia, dalaga at martir. Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 4, 36-37. 52-59
Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, “Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisan natin ang templo at muling italaga ito.” Kaya’t ang buong hukbo ay umahon sa Bundok ng Sion.

Nang ikadalawangpu’t lima ng buwan ng Kislev, ikasiyam na buwan ng taong sandaa’t apatnapu’t walo, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito’y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompiyang. Ganito ring araw nang lapastanganin ng mga Hentil ang templo. Lahat ay nagpatirapa, sumamba, at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila.

Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito; tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo’y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga Hentil. Ipinasiya ni Judas, ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayun ding araw, taun-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito, mula sa ika-dalawampu’t lima ng buwan ng Kislev.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Mga Cronica 29, 10. 11abk. 11d-12a. 12bkd
Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

MABUTING BALITA
Lucas 19, 45-48
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, “Nasusulat: ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan.’ Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw.’”

Araw-araw, si Hesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan ng siya’y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santa Cecilia! Isang birhen at martir. Siya rin po ang patron ng musika sapagkat ipinagtanggol niya ang kanyang puri sa buong buhay niya, at pananampalataya sa kamay ng mga galit sa Kristiyano kahit pa kapalit ang kanyang buhay – habang umaawit ng papuri sa Panginoon.
Ngayon ay tungkol sa Simbahan at templo ang ating mga pagbasa. Una, ang simbahan na ating pinupuntahan ay tahanan ng Diyos. Ito ay sagrado. Naroroon ang presensiya ng Panginoon, ang kanyang tunay na katawan at dugo. Ikalawa, ang katawan natin ay templo rin ng Panginoon. Nananahan Siya sa atin at tayo ay sagrado. Tuwing tinatanggap natin ang Kanyang katawan at dugo ay nagiging kaisa tayo ng Panginoon.

Subalit ang tanong ay paano ba natin alagaan ang ating katawan, puso, isip at kaluluwa? Ano ba ang ginawa natin upang maging kaaya-aya tayong tahanan ng Diyos? Gaya ng mga tao sa templo na naging dahilan upang maging madumi ang templo. Depende rin sa ating iniisip, sinasabi at ginagawa kung dudumihan natin ang ating isip,puso, katawan at kaluluwa o gagawin itong banal. Paano? Una, sa isip. Ano ba ang laman ng iyong isip? Mga banal na bagay ba? Salita ba ng Diyos ang nananatili dito? O mga makamundong bagay, negatibong pag-iisip tulad ng kapintasan sa kapwa, mga pangit na alaala, atbp.? Tayo ang may desisyon kung gagawin nating banal o hindi ang ating sarili. Sa tulong ng Diyos, maari nating labanan ang lahat ng hindi maganda. Manalangin lamang tayo.

Ikalawa, ganito rin sa puso. May poot ba diyan? Nagtatanim ba tayo ng sama ng loob? O mayroon tayong pusong mapagpasalamat May pusong laging nakabukas sa Diyos at tumatalima sa Kanya sa maganda o hindi magandang pangyayari?
Pangatlo, sa salita. Paano ka magsalita? Maingat ka ba sa paggamit ng salita habang nasasabi mo naman ang buong katotohanan sa kapwa mo? Ang tao lamang din ang makakakontrol ng kung ano ang kanyang sasabihin o hindi sa tulong ng Panginoon. Bawat salita natin sa sarili man o sa kapwa ay dinig na dinig ito ng Panginoon. Walang naitatago sa kanya kahit isang salita o anumang bagay sa isip.
Pang-apat, sa gawa. Makikita ang tao base sa kanyang gawa. Hindi lamang sa salita. Nakakagawa ba tayo ng mabuti? Ginawa ng Diyos ang tao na mabuti hindi masama. Naging makasalanan lamang tayo simula pagkapanganak dahil sa orihinal na kasalanan. Kaya likas sa atin ang may mabuti at mayroon ding hindi. Subalit malalabanan natin ito sa tulong ng Panginoon. Kaya nating mag-isip nang mabuti, magsalita ng mabuti at gumawa ng mabuti mula sa pusong tunay na nagmamahal sa kapwa.

Tayo ang may “choice” nito hindi ang ibang tao. Tayo ang may “control” sa sarili natin at magagawa nating lahat ito kung isusumite natin sa Panginoon ang ating sarili at hahayaan natin siyang maging “in control” sa lahat. Ito ang pagiging malinis at banal – ang paggawa ng kalooban ng Diyos at pagdepende sa Kanya sa lahat ng bagay. Bawat isip, damdamin, salita at gawa. Sa lahat ng ito, kung tayo man ay nagkamali, bukas lagi ang kumpisalan para sa atin. Handa si Jesus na linisin ang ating mga puso at kaluluwa sa araw-araw ng ating buhay.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca A. Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.