Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuting Puso”

Photo Credit: socbeat.xyz

 

Enero 31, 2019. Huwebes. Ika-3 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. 

Unang Pagbasa: Hebreo 10:19-25

Kaya nga, mga kapatid, tayo’y malaya nang makakapasok sa Dakong Kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buháy na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito’y ang kanyang katawan.

Tayo ay may isang Pinakapunong Pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya’t lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan.

Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin.

Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti.

Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa’t isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang Araw ng Panginoon.

Ebanghelyo: Marcos 4:21-25

Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, “Sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan, o kaya’y sa ilalim ng higaan? Hindi ba’t kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw?

Walang natatagong di malalantad, at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig!”
Idinugtong pa niya, “Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig.

Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo, at higit pa roon.
Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.”

Pagninilay:

Ganito nga ang sinasabi ng Panginoon. Gusto mo bang magkaroon pa? Magbigay ka pa at maging bukas sa lahat ng taong nangangailangan at nanghihingi ng tulong sa iyo. Kung ikaw naman ay nagdadamot, lalo kang pagkakaitan. Bakit? Sa mundo marahil ang tingin nila dito ay hindi patas. Ngunit ang mundo ay hindi tayo itinuturing na pamilya ngunit hiwa-hiwalay na pangkat. Sa Diyos ay iisa tayong pamilya. Tyo ang kanyag mga anak sa pamamagitan ni Cristo at siya naman ang ating Ama.

Kaya naman, Siya na ating Panginoon na bukal ng lahat ng grasya ang lubos na nalulugod sa mga taong mapagbigay at mapagmahal. Kapag nakita niyang tayo ay handang magsakripisyo para sa ibang tao kahit pa tayo ay mawalan, siya mismo ang magpupuno ng ating kulang. Kung mabuti ang ating hangarin at puso ay susunod ang lahat. Dahil alam niyang ang ibinibigay niya sa atin ay hindi lamang natatapos sa ating sarili at hindi para sa sarili lamang. Kung hindi para sa nakararami. Siya mismo ang magiging ating ilaw at mag-aahon sa anumang ating kinasasadlakan.

Maraming taong nakakalimot dito at masyadong takot na takot na mawalan. Kaya ito ang madalas nagiging rason kun bakit hindi na nakakapagbigay sa ibang tao. Ito ay maaring isang epekto nang walang tiwala sa Panginoon. Kaya naman nalulungkot na mula sa takot na ito, maraming nagiging sakim at mga ganid hanggang sa puro materyal na bagay na maaring ipagyabang na lamang ang kanilang naiisip. Hindi na ang Diyos.

Kung tayo naman ay nagpupursigi sa paggawa ng mabuti, at kung patuloy tayong nananalig sa Panginoon kahit mahirap ay huwag nating isiping walang nakakakita nito. Patuloy tayong magsikap hanggang sa huli. Sapagkat, ang Diyos na nakakakita sa ating ginagawa na hindi man nalalaman ng iba ang siyang magbibigay sa atin ng gantimpala higit pa sa ating inaasahan. May tiwala ka ba sa Diyos at lubos na naniniwala sa kanyan kabutihan?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.