Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mag-ipon ng Yaman sa Langit”

Agosto 4, 2019. Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Ito lamang ang nag-iisa at tanging obligasyon natin upang matawag na “Practicing Catholic”. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

UNANG PAGBASA
Mangangaral 1, 2; 2, 21-23
Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral

Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng Mangangaral.
Lahat ng ginawa ng tao’y pinamumunuhan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito ma’y walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao’y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 1-5. 9-11
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas.

Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.

Kaya’t dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman: pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsama sa diyus-diyusan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa kanya. Kaya’t wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya’y sumasalahat.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa Iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi kay Hesus ng isa sa mga tao, “Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana.” Sumagot siya “Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?” At sinabi niya sa kanilang lahat: “Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan.” At pagkatapos ay isinaysay ni Hesus ang talinhagang ito: “Ang bukirin ng isang mayaman ay umani nang sagana. Kaya’t nasabi niya sa sarili, ‘Ano ang gagawin ko?

Wala na akong paglagyan ng aking ani! A, gigibain ko ang aking mga kamalig, at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami naman na akong ari-arian! Hindi na ako kukulangin habambuhay! Kaya’t mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya!’ Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ‘Hangal! Sa gabing ito’y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?’ Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Maiksi lamang ang buhay. Ang lahat ng ating pagbasa ngayon ay pinapaalala sa atin ito. Hindi tayo habambuhay sa mundo maninirahan. Kung hindi sa mundo, saan? Sa langit. Doon ang ating tunay na tahanan kapiling ng Diyos. Ngunit kailangan din nating mag-ipon ng kayamanan doon upang tayo ay makatira doon. Paano ka makakapagtayo ng bahay sa langit kung lahat ng kagustuhan at pangarap mo’y nandito lang nakapako sa lupa? Ito ang aral na maibibigay ng mayamang tao na tampok sa ating Ebanghelyo. May isang santo na nagngangalang San Agustin. Siya ang nagsabing sa bawat biyaya sa atin ng Panginoon, dapat nating kunin ang ating kailangan. Ang sobra ay hindi nabibilang sa atin, ito ay para sa mga kapwa na nangangailangan, walang makain, may sakit na walang pera panggamot, sa mga ulilang iniwan ng mga magulang at sa mga matatandaang pinabayaan. Hindi ito para itago lang sa sisidlan o sa bangko kung saan walang makikinabang, o kung saan, kukunin mo na lang kung gusto mong bumili ng luho. Kung nakuha mo na ang tingin mong lahat ng gusto mo sa lupa at masayang masaya ka na dito sa palagay mo, ano pang aabangan mo na buhay sa langit?

Ang langit at pangakong buhay na walang hanggan ay isang pangako para sa mga taong nagmamahal at nagsasakripisyo para sa Diyos. Doon ay mas bukas at mas nagbibigayan ang bawat isa dahil sa hayagang pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos na nasa isa’t isa. Higit sa lahat, ang pinakayaman at gantimpala nila ay mismong presensiya ng Diyos. Kaakibat nito ang nag-uupaw na ligaya. Dahil sa Diyos lamang nagmumula ang tunay at nananatiling ligaya. Taliwas ito sa impyerno na kawalan naman ng Diyos at galak. Kaya sa langit, ay hindi makakapasok ang mga makasarili, maluho at makamundong tao na mas mahal ang materyal kaysa sa Diyos.

Ano ang iyong pipiliin? Oo, kailangan nating maghanda para sa ating kimabukasan ngunit may tama, sapat at simpleng paraan para dito. Ang Espiritu ng Diyos ang maggagabay sa atin kung paano natin aayusin ang buhay natin dito sa lupa habang nagkakawanggawa at naniniwalang Diyos ang magdudulot ng bawat bagay at kailangan natin. Hindi na natin kailangan pang magkamal ng kayamanang magiging sanhi upang maging mahirap ang pagpasok natin sa langit. Piliin nawa natin ang buhay na walang hanggan at ang bahay na itatayo ng Diyos para sa atin doon dahil nag-ipon tayo ng kayamanan sa langit.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾Admin.FMMargarita.🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.