Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Magandang Kalooban ng Diyos”

Photo Credit: heiligenlexikon.de

Agosto 8, 2019. Paggunita kay Santo Domingo, pari. Huwebes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

UNANG PAGBASA Mga Bilang 20, 1-13 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Cades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa’y namatay na kami sa harap ng Toldang Tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito, upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Egipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain? Ni walang igos, ubas o granada! Wala man lang tubig!” Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng Toldang Tipanan at nagpatirapa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon.

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan.” Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng Kaban ng Tipan. Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, “Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito?” Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan.

Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron. Wika niya: “Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupain ibibigay ko sa kanila.” Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon; ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA Mateo 16, 13-23 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.”

Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” At mahigpit niyang tinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo.

Mula noon ay ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya’y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito: “Panginoon, huwag naman itulot ng Diyos! Hindi po dapat mangyari ito sa inyo.” Ngunit hinarap siya ni Hesus at sinabihan, “Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Kamangha-mangha ang mga tagpo sa Ebanghelyo. Sapagkat natunghayan natin ang napakalaking pananampalataya ni Pedro at ang paghahabilin ni Jesus ng Simbahan sa kanya. Siya ang laging nangungunang sumagot sa tanong ni Jesus sa mga alagad. Buong pananampalataya niyang ipinahayag na si Jesus ang Cristo na ipinangako noon pa man na magliligtas sa Sanlibutan. Kaya naman dahil dito ay napuri siya ng Diyos at binigyan siya ng napakalaking katungkulan. Naging prinsipe ng mga alagad, pundasyon ng Simbahan at kauna-unahang Santo Papa natin sa Simbahang Katolika. 

Subalit bakit maya maya lamang matapos ang tagpo na ito ay sinabihan siya ni Jesus na “Lumayas ka Satanas”? May masama ba sa sinabi ni Pedro?  Kung titingnan natin bahagi ng ating pagkatao rin ay ganito. Mayroon tayong pag-iisip na alam natin ang tama at lagi nating alam ang nakabubuti. Kaya sa halip na makinig sa iba ay dinidiktahan natin sila, hinuhusgahan at pinipintasan ang kanilang gawa. Minsan naman kung hindi sa ibang tao ay sa ating sarili. Kung ano ang ating plano, iyon ang ating sinusunod. Kaya nga hindi laging nagiging maganda at maayos. Kailan ka ba huling kumunsulta sa Diyos sa plano niya sa atin? Kahit ka huling nagtanong at naging interesado sa hinahandang magandang kinabukasan ng Diyos sa atin bagamat tila mahirap ito sa umpisa?

Nanguna si Pedro sa Diyos kaya siya naitawag nang ganoon. Tao rin naman siyang may kahinaan gaya natin subalit siya ay nagbago at natuto sa pagkakamali kaya naman natamasa pa rin niya ang naunang pangako ng Diyos. Tayo rin minsan kung nangunguna sa Diyos at madaling maligaw ng landas. Mag-ingat tayo sa mga pagkadismaya at kawalang pasensiya sa paghihintay. Sapagkat baka hindi na Diyos ang naggagabay sa atin kung hindi ang kaaway na gusto tayong mapahamak. Maging mapagmatyag tayo at lagi nating hingin ang tulong ng Diyos sa bawat bagay mula sa maliit hanggang sa malalaki. Huwag tayo laging magtiwala sa sariling pag-iisip dahil dito tayo madadapa at matitisod. Matuto tayong magpasensiya, magtiwala at maghintay sa Diyos. Tanungin natin ang Diyos at hingin ang kanyang gabay. Dahil siya mismo ay tinahak ang Krus at ito ay naging daan upang tayong lahat ay mabuhay sa walang hanggan. 

Kahit gaano kasalimuot ay magagawang magaan ng Diyos kung kasama siya. Kahit gaano kadilim ay may liwanag at ginhawa kung pipiliin nating mauna sa atin ang Diyos at tayo ang susunod sa Kanya. 

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.