Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Magbalik sa Diyos”

 

 

 

 

 

Pebrero 17, 2021. Miyerkules ng Abo.
Ash Wednesday (Violet).

UNANG PAGBASA
Joel 2, 12-18
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel

Sinasabi ngayon ng Panginoon:
“Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin,
kayo’y mag-ayuno, manangis at magdalamhati.
Magsisi kayo nang taos sa puso, hindi pakitang-tao lamang.”
Magbalik-loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos.
Siya’y may magandang-loob at puspos ng awa,
mapaghinuhod at tapat sa kanyang pangako;
laging handang magpatawad at hindi magpaparusa.
Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani.

Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak.
Ang trumpeta ay hipan ninyo, sa ibabaw ng Bundok ng Sion;
iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat,
tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon.
Tipunin ninyo ang lahat, matatanda’t bata,
pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal.
Mga saserdote, kayo’y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana,
manangis kayo’t manalangin nang ganito:
“Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon.
Huwag mong tulutang kami’y hamaki’t pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin,
‘Nasaan ang inyong Diyos?’”
Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya’y nagmamalasakit sa kanyang bayan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4, 5-6a. 12-13. 14 at 17
Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ako’y sugo ni Kristo; parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya’y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya.
Yamang kami’y mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya:
“Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita,
Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.”
Tingnan ninyo! Ngayon na ang panahong nararapat! Ngayon ang araw ng pagliligtas!
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 6, 1-6. 16-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin nang patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang-daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaaalam nito. Siya, na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules ng Abo po sa ating lahat! Simula na ng Kuwaresma. 40 araw na pagsama natin kay Jesus at pakikibahagi sa pagpapakasakit ni Jesus hanggang sa Huwebes Santo bago ang Banal na Misa ng Huling Hapunan. Bakit mahalaga na paghandaan ito? Sabi ng Diyos sa unang pagbasa, bumalik tayo sa Kanya nang buong puso. Sa buong taon ito lamang ang tanging panahon inaanyayahan tayo ng Diyos nang may paggiliw na samahan Siya sa Kanyang pighati at pagdurusa.

Hindi lamang ito basta panahon ng kalungkutan ngunit panahon upang makita nating kahit sa hirap, ang tanging ligaya natin ay makasama ang Diyos. Siya mismo ang saya at ligaya. Samahan natin Siya sa disyerto kung saan namalagi si Jesus nang 40 na araw upang maglinay at manalangin. Sasamahan natin ito nang pagbibigay ng limos, pag-ayuno o o pangingilin. Hindi mapaghihiwalay ang tatlong bagay na ito. Matapos ng araw na ito ang pag-aayuno ay hindi lamang sa pagkain ngunit maaring sa sobra sobrang pagsisiya, panonood ng tv, social media, sa mga masasamang ugali o salita tayo mag-ayuno. Sa pagbawas ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan upang mas makapagbigay sa iba.

Bilang miyembro ng Simbahan, dapat nating samahan si Jesus saan man Siya naroon. Sapagkat ang panahon ding ito na magtatapos bago “Easter Triduum” na ibig sabihin ay mula sa Misa ng Banal na Hapunan hanggang sa Muling Pagkabuhay ni Jesus, dito tayo namatay sa ating sarili kasama Niya at mabubuhay din muli kasama Niya. Ito ang pinagmulan ng ating kaligtasan – ang pagkamatay at tagumpay ni Jesus. Naghahanda tayo para sa pagsambit muli ng mga pangako natin sa binyag sa Pasko ng Pagkabuhay. Bagong buhay at bagong tao. Subalit bago iyon, ay kailangan nating maghanda at upang makaakyat sa bundok kung saan magpapakasakit at mamamatay si Jesus.

Upang mas makapagbigay tayo ng puwang sa Diyos, kailangan natin magbitaw ng mga bagay na “excess” o hindi naman talaga kailangan. Ano ang gagawin mo para ngayong Kuwaresma? Tandaan sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, huwag nang sayangin ang panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngayon na ang panahon.

Sa Ebanghelyo, ang ibig sabihin na huwag pakitang tao lamang ay dapat malalim, personal at sikreto natin at ng Diyos ang ginagawa natin. Hindi para makiuso sa iba. Hindi para masabing nakapunta ng simbahan o ano pa man. Hindi para iangat ang sarili at maging sikat ngunit dahil totoong nagbabalik sa Diyos. Totoong gustong ibigay ang puso sa Panginoon, magninilay, mag-aayuno at magbibigay limos. Ito ang pakay natin – ang pagbibigay ng sarili kahit masakit o mahirap upang maibigay ang sarili sa Diyos at kapwa at mabigyan sila ng buhay gaya ng ginawa ng Diyos sa atin.

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.