Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maghanda sa Pagdating ng Panginoon”

Agosto 30, 2019. Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12
Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 1-8
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana’y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon — pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin — upang kayo’y maging kalugud-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhay sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo’y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa, at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayun, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal.

Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo’y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 25, 1-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Natagalan ang dating ng lalaking ikakasal, kaya’t inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw: ‘Narito na ang lalaking ikakasal! salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e!’ ‘Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat,’ tugon ng matatalino. ‘Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.’ Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala.’ Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang biyernes sa ating lahat!

Marami sa atin ay nakukuntento na sa kung ano ang tingin nating kayang gawin. Iniisip ng iba, ayos lang hindi magsimba at ang langit naman ay para sa lahat. Ang iba naman ay halos wala nang pakialam at natapos na ang pananaw at pangarap sa buhay at mundo na ito. Hindi po ito totoo. Ang totoo ay may higit na mas maganda at perpektong buhay ang naghihintay sa atin sa kabila. Dito tayo nakatuon dapat ang lahat ng ginagawa natin ay paghahanda dito. Subalit ang iba ay naging prinsipyo na sa buhay ang “pwede na” o “pasang awa”. Kung ganito naman ang ating prinsipyo sa buhay. Tila “sakto sakto” lang. At kung parang inilalagay natin ang ating sarili sa may bingit ng banghin. Sigurado kayang hindi kayo mahuhulog?

Ganito ang nangyari sa talinghaga ng limang matatalino at limang mga hangal na dalaga. Ang mga matatalino ay handa. Iniisip nila kung ano ang maaring mangyari – kung kukulangin man sila o hindi at naghanda para dito. Lagi silang mayroong “sobra”. Ginagawa nila ang higit pa sa hinihingi sa kanila. Dahil dito ay nakamit nila ang gantimpala na makapasok sa pinakamaganda at pinakamagarbong handaan – ang Kasalan. Ang kasalan na ito ay sumisimbulo sa kaharian ng Diyos at ang lalaking ikakasal naman ay si Jesus.

Iniimbitahan tayong magbigay ng sobra at gumawa ng mabuti nang labis labis at walang bilang. Ito ang langis ng ating ilaw na magdadala sa atin sa langit. Kung tayo nga ay may mataas na pangarap dito sa lupa, napakalaking sakripisyo, oras, dedikasyon at pagod ang hinihingi nito. Paano pa kaya ang pangarap na walang hanggang ligaya? Ang pangarap nating buhay na walang hanggan kung saan hindi natatapos ang tuwa? Ano ang kaya nating ibigay para dito? Makukuntento na lamang ba tayo sa “pwede na” at sa “pasang awa”? Huwag tayong padadala sa agos ng mundo na nagsasabi sa ating narito na ang lahat ng magaganda at tuwa sa lupa.

Kung gaanon, bakit natatapos ang lahat? Bakit nauubos ang mga bagay kahit gaano karami at bakit naluluma ang mga bagay na gawa ng tao? Nawa ang ating buhay mula ngayon ay paghahanda para sa pagdating natin sa Kaharian ng Panginoon. Ituon natin sa Kanya at sa mga espiritwal na bagay ang ating buong lakas, oras at panahon. Maging handa tayo dahil hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam kung kailan magwawakas ang ating buhay.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.