Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Kalugod-lugod sa Diyos”

Hulyo 16, 2019. Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34
Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

UNANG PAGBASA
Exodo 2, 1-15a
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya’t tatlong buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari.
Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya’t ito’y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi “Ito’y anak ng isang Hebrea.”

Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi “Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan.”
“Sige, ihanap mo ako,” sagot ng prinsesa.
Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang sariling ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, “Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita.” Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa, at siya’y itinuring na anak nito. Sinabi niya, “Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya.”

Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Egipcio ang isang Hebreo. Luminga-linga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Egipcio at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, “Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo?”

“Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mangasiwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako, tulad ng ginawa mo sa Egipcio?” ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Egipcio. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito’y nakatakas at nakarating sa Midian.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 20-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinumbatan ni Hesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan. “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit?

Ibabagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana’y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang martes po sa lahat! Ngayon po ay kapistahan din ng ating Mahal na Birhen ng Monte Karmelo o “Our Lady of Mt. Carmel”. Nawa ay maging modelo natin ang ating mahal na ina sa pagsunod niya sa salita ng Diyos at sa lubos na pagpapasalamat niya sa Panginoon.

Matatandaang ang “Magnificat” o ang awit ni Maria noong binisita si Elisabet matapos niyang malaman at ipahayag sa kanyang pinsan na magiging ina siya ng Diyos ay isang pusong nagpupuri, nagpapasalamat at nag-aangat sa Diyos. Ang awit ni Maria na ito ay walang hanggan. Habambuhay niya itong inaawit at sana ito rin ang maging awit natin sa Diyos na nagsisimula sa “Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking Tagapagligtas”.

Ito ang awit ni Maria. Tayo kaya, ano ang awit natin sa Panginoon?

Ngayong araw ay kakaiba ang ating Ebanghelyo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus kalimitan ay banayad at kalmado sa lahat ng kanyang pakikitungo. Bakit niya ngayon inisisigaw na kawawa ang mga taga-Betsaida at taga-Corazin?

Sapagkat napakaraming himala at mga pagpapagaling ang ginawa ni Jesus doon. Subalit kahit anong kababalaghan at kabutihang ginawa ng Diyos ay hindi sapat upang sila’y maniwala sa kanya, magsisi sa kasalanan at bumalik sa Diyos.
Tayo rin ba ay ganito? Oo. Oo, kung nakalilimutan natin agad ang kabutihan ng Diyos sa atin. Oo, kung hindi tayo nabago ng kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Oo, waring matigas na rin ang puso natin kung walang epekto sa atin lahat ng pag-ibig ng Diyos at hindi na napalambot ang ating puso upang mas mahalin pa ang Diyos at kapwa natin. Minsan kapag ang tao ay binibigyan ay nasasanay na lamang na tumanggap.

Nagiging “spoiled brat” kung tawagin. Ngunit ang tanda ng totoong pagmamahal na umuusbong sa loob natin ay ang kagustuhan nating lalong magbigay ng sarili. Lalo nating gustong magsilbi at tumulong sa kapwa bilang pagbabalik sa loob. Naramdaman ninyo na ba ito?

Si Maria ay Ina ng Diyos. Higit pa siya sa ating lahat, pati sa lahat ng mga anghel at mga santo sa langit. Subalit noong nalaman niya ang plano na ito ng Diyos para sa kanya, hindi siya nagmayabang kahit kailan o nanghingi ng kahit anong pribilehiyo sa Diyos. Bagkus, inialay niya ang buong sarili at naging masunurin sa lahat ng plano ng Diyos kahit gaano ito kahirap. Lalo niyang inangat ang Panginoon dahil alam niyang wala siyang ginawa upang piliin siyang maging Ina ng Anak ng Diyos. Ito’y biyaya at regalo ng Panginoon ayon sa kanyang kabutihan upang matupad ang kanyang planong pagliligtas sa Sanlibutan.

Mula noong panahon ng pag-anunsiyo ni San Gabriel Arkanghel, sa pagpakapanganak ng Mesiyas, hanggang sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus nanatiling nagsisilbi si Maria kay Jesus. Mula noon, sa ating lahat na sumusunod kay Jesus. Siya ay hindi lang Reyna ng Langit kung hindi ating ina. Handa siyang tumulong sa atin kung ating gugustuhin. Hindi tayo ulila sa langit kahit pa iwanan tayo ng ating ina sa lupa. May isa pa tayong ina na higit na mas nakakaalam ng ating pighati at mas malawak ang kapangyarihang tulungan tayo dahil napakalapit niya sa Diyos – at ito nga ay si Maria.

Mag-isip tayo ng paraan at tanungin natin ang Mahal na Ina kung paano natin mapapalalim ang relasyon natin sa kanya at matularan siya sa pagpapasalamat, papuri at paglilingkod sa Diyos. Nang sa gayon, hindi tayo mapabilang sa mga sinasabi ni Jesus na “Kawawa!” ngunit mapabilang tayo sa sinasabi niyang “Pinagpala ng aking Ama”. Amen.

Pagnilayan natin ito.

Manalangin tayo. +

O Diyos kinalugdan mo kaming mga nagtitiwala sa Mahal na Birhen ng Monte Karmelo. Kami’y iyong kahabagan at laging dinggin ang mga panalangin ng Mahal na Birhen para sa amin; upang kaming mga tinubos ng iyong Anak ay makarating sa Buhay na Walang Hanggan kasama mo at sa lahat ng mga banal. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.