Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Matapang sa Pananampalataya”

Agosto 3, 2019. Sabado ng Ika-17 ng Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 67, 2-3. 5. 7-8
Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

UNANG PAGBASA
Levitico 25, 1. 8-7
Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila’y nasa Bundok ng Sinai, “Bibilang kayo ng pitong Taon ng Pamamahinga, pitong tigpipito – apatnapu’t siyam na lahat. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan – Araw ng Pagtubos – hihipan nang malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ikalimampung taon; ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito’y taon ng inyong paglaya; ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo. Sapagkat ito’y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid.

Sa taong iyon, bawat isa sa inyo’y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga; kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa’t isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 14, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Hesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, “Siya’y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala!”
Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, “Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid.” Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan ngunit natatakot siya sa mga Judio, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista.

Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya’t isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, “Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista.” Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyong sa dalaga. Kaya’t pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga; dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Paano ba maging matapang? Naranasan mo na bang mapilitang gumawa ng masama dahil sa udyok ng iba? O dahil tingin mo’y wala ka nang magagawa at sasama na lang sa iba kaysa magkagulo pa o mapahiya? Ganito ang nangyari kay Herodes.

Inaalala ni San Mateo sa ating Ebanghlelyo ang mga tagpo kung paano namatay si Juan Bautista na siyang pinsan ni Jesus at kilalang propeta na nagdudugtong sa Lumang Tipan at Bagong Tipan.

Dahil sa walang pag-iingat na pagbibitaw niya ng pangako na hindi nararapat, bugso ng damdamin, walang lakas pa si Herodes upang bawiin ang pangako sa dalaga. Natupad ngayon ang masamang nasa ni Herodias na gumanti dahil sa paninita sa kanila ni Juan Bautista. Pinili din naman ni Herodes na tuparin ang salita kaysa mapahiya kahit ito’y laban sa kanyang orihinal na kagustuhan. Subalit sa bandang huli ay panalo pa rin si Juan Bautista dahil natupad niya ang kanyang misyon. Nakapagsabi siya ng totoo at nakapangaral para sa kaligtasan ng iba. Nakamtan na niya ang korona sa langit. Samantalang si Herodes naman hanggang noon ay walang kapayapan sa puso at puro pagkabagabag at pagkalito.

Kaya naman tayo bilang mga Kristiyano, matututo tayo kay Herodes na itinuturing na mga kaaway at tapag-usig nila Jesus at ng propeta ng Diyos. Gusto mo bang maging matapang para sa Diyos? Gaya ni Juan, na kahit alam niyang kamumuhian siya ay mas pinipili niyang gawin ang tama. Ito nga ang naging sanhi ng kanyang pagkamartir. Si Jesus naman na ating Diyos ay pinako sa Krus sa pagsasabi ng katotohanan na siya ay Anak ng Diyos. Ngunit ang kapalit naman nito ay buhay para sa ating lahat.

Huwag kayong maniniwalang tama lang na magsinungaling basta sa ikabubuti ng iba. Wala itong katotohanan. Ang kasinungalingan ay ‘di kailanman nakabubuti. Ibig sabihin noon ay may tinatakasan lamang kayong problema kaya hindi makapagsabi ng totoo. Pilit na tatakpan ang takot at gustong mag-“shortcut” para kunwari’y nasa ayos ang lahat para hindi magkagulo. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito ay lalong lalaki ang problema. Hindi masosolusyunan ang dapat gawan ng paraan. Tulad ni Herodes na sana’y nagamit na ang oportunidad na ito na makilala si Jesus at humingi ng tawad. Ngunit siya ay matigas ang puso at nangamba pa rin para sa sarili.

Hilingin natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng tanglaw upang makita natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan ito habang may panahon. Magnilay din tayo kung kaninong landas ang ating pipiliin? Kay Jesus at Juan Bautista o sa mga tulad ni Herodes?

O Diyos ko, gawin mo kaming matapang at matatag sa aming pananalig sa iyo. Amen. +
Pagnilayan ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.