Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Pag-asa Para sa Iba”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Pag-asa Para sa Iba”

Hulyo 20, 2019. Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15
Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

UNANG PAGBASA
Exodo 12, 37-42
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sucot; humigit-kumulang sa animnaraang libo ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila; marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawin tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Egipto; wala na silang panahong magluto ng pagkain.

Ang mga Israelita ay nanirahan sa Egipto nang apatnaraa’t tatlumpung taon. Huling araw ng ikaapatnaraa’t talumpung taon nang umalis sa Egipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Egipto, kaya ang magdamag na yaon ay itinalag nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 14-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Hesus.
Alam ito ni Hesus kaya’t umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng maysakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias:

“Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang,
minamahal ko nang labis, lubos kong kinalulugdan;
ang banal kong Espiritu sa kanya ay ibibigay,
sa lahat ng mga bansa ibabadha’y katarungan.

Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap,
ang tinig niya sa lansanga’y tinig lamang na paanas;
hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay,
ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan,
hanggang itong katarunga’y mapagtagumpay niyang ganap;
at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Sino nga ba si Jesus? Alam nating Siya ang ating Panginoon at Diyos. Ngunit paano ba siya namuhay at nakitungo bilang tao? Dapat natin siyang tularan bilang mga Kristiyano. Matutularan siya kung pag-aaralan natin ang kanyang pagkatao sa Kanyang Salita. Sa Ebanghelyo natin ngayon, natunghayan natin kung paano makihalubilo si Jesus.

Alam niyang maraming mapamintas at mapaghusgang mata na lagi siyang inaantabayan at gusto siyang ipapapatay. Subalit hindi siya nagalit o nanggalaiti sa kanila. Hindi niya ipinagyabang na siya ay Diyos at hindi niya iginiit na Siya ang tama sa lahat ng oras. Nagagawa ba natin magpakumbaba ng ganito kahit minsan tayo ay tama? Nakukuha ba nating maging mahinanon at pasensiyoso/a sa lahat ng oras sa mga taong hindi agad nakakaintindi sa atin?

Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin si Jesus sa kanyang ginagawang kabutihan. Patuloy pa rin siyang nangaral at nagpagaling ng may sakit. Iilan kaya sa atin ang magpupursigi sa ating gawaing mabuti para sa Diyos at kapwa kung tayo ay pinipintasan at pilit na binababa? Nakakapagsilbi ba tayo nang walang hinihinging kapalit kahit papuri o pagpapasalamat?

Dahil sa pagpapasensiya ni Jesus at kababaang loob niya, siya ang naging pag-asa nating lahat na mga makasalanan. Kaya naman kung gusto nating maging tanglaw para sa ibang tao, matuto rin nawa tayong magtimpi at magpigil ng sarili upang ang ating salita ay tulad ng kay Cristo, maging ang ating gawa at kaisipan. Pagnilayan natin ang pagkatao ng Diyos na bumaba dito sa lupa para sa ating kaligtasan. Gaya ng sabi niya sa nakaraang Ebanghelyo mula sa Mateo 11:28-30, sa kanya tayo matututo sapagkat siya’y maamo at mababang loob.

Kapag nag-aral tayo kay Jesus, magiging daluyan ng pag-asa at pagpapala din tayo ng Diyos para sa iba.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at kailanman. Amen. +

– FMMargarita

Tagged
Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.