Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maglingkod sa Diyos”

Agosto 26, 2019. Lunes ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b
Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo –
Sa simbahan sa Tesalonica – mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo:
Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan.
Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina’y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo.

Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo’y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito’y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling – ito’y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Acaya sa pamamagitan ninyo.

Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Anupat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyus-diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos, at maghintay sa kanyang Anak na si Hesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 23, 13-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop!
“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo, at ang sinasangkalan ninyo’y ang pagdarasal nang mahaba! Dahil dito’y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo!

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. At kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno.
“Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay!

Itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag! Mga hangal! Alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag! Alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat!

Natunghayan po natin na tila hindi ngayon kalmado ang tinig ni Jesus na pinagsasabihan ang mga Pariseo at Escriba. Mga mapagimbabaw sila at hindi gumaganap ng tungkulin na mag-akay ng tao tungo sa Diyos. Sa halip, ay mas papalayo at mas masahol pa kaysa kanila ang ginagawang masama. Sa panahon ngayon hindi lang ito para sa mga matataas na tao o lider sa lipunan o sa Simbahan. Lahat ng sinabi ni Jesus ay isang babala para sa ating lahat. Kawawa tayo kapag nakalimutan natin ang ating responsibilidad bilang Kristiyano. Ano nga ba ang isang Kristiyano? Dalawang bagay. Una, ang tunay na Kristiyano ay sumusunod kay Cristo. Mababa ang loob. Hindi nagyayabang at hindi inaangat o nagmamalaki sa iba at sa sarili. Nagsisilbi sa kapwa para sa ikabubuti at sa kapakanan ng iba kahit na hindi unahin ang sarili. Pangalawa, ang pag-aakay ng ibang tao upang tularan at sundan din si Cristo.

Napapansin mo ba kung anong pagbabago at kinahihinatnan ng taong nakapaligid sa iyo? O ng taong kinakausap mo at malapit sa iyo? Nagiging mas mabuting tao ba sila? Natutulungan mo ba silang mapalapit kay Jesus at makagawa ng mabuti? Ang iba ay puro tsismis, makamundong bagay o materyal na bagay ang pinaguusapan. Napaguusapan ninyo din ba si Jesus at ang pananampalataya?

Ang mga Pariseo at Escriba noong araw ay puro panlabas at pakitang tao. Pinapakita nila sa iba na sila ay mahaba magdasal at sumusunod sa utos ng Diyos. Ngunit sa loob ay walang tunay na pananampalataya. Bakit? Dahil walang habag. Walang tunay na awa at gawa para sa kapwa.

Mga kapatid, ito ang mahalagang aral sa atin ngayon. Hindi madaling maging Kristiyano. May kaabikat tayong responsibilidad. Subalit kung gaya ni San Pablo sa unang pagbasa, sana ay mapupuno din ang puso natin ng pasasalamat. Walang hanggang pagpupuri sa Panginoon sapagkat nakita natin at nadama ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kapag pupunuin natin ang puso at sarili ng positibong bagay, papuri at pasasalamat ay magiging magaan ang ating pagtulong at sakripisyo para sa kapwa.

May Pariseo pa ba na nananahan at naghahari sa iyong puso? Sa anong paraan? Paano mo ito maiwawaksi at malalabanan? Hingiin natin ang tulong ng Diyos at ibigay sa kanya anumang ating kahinaan. Amen.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at kailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.