Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Magtiwala sa Diyos”

 

 

 

 

Setyembre 28, 2020. Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir.

UNANG PAGBASA
Job 1, 6-22
Pagbasa mula sa aklat ni Job

Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon, at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, “Ano ang gawain mo ngayon?”
“Nagpaparoo’t parito sa lahat ng sulok ng daigdig,” sagot ni Satanas.
“Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?” tanong uli ng Panginoon. “Wala siyang katulad sa dagidig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya’y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama,” dugtong pa ng Panginoon.
Sumagot si Satanas, “Si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di ka niya sumpain.”
Sinabi ng Panginoon kay Satanas, “O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lang siyang sasaktan.” At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon.

Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, “Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno, nang may dumating na mga Sabeo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas.”
Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman nito kay Job, “Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat; ako lamang po ang nakaligtas.”
Umuugong pa halos ang salita nito’y may dumating na naman. Ang sabi, “Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga Caldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas.”

Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, “Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng pagkalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay.”
Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatirapa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya: “Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon!” Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job; hindi niya sinisi ang Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7
Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.
Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kailanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.
Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.
Hahatol ka sa panig ko sa pasiya mong ibibigay,
pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran.
Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid,
sa piling ko, naroon ka’t kahit gabi’y nagmamasid;
ako’y iyong sinisiyasat, nasumpungan mong matuwid,
tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis.
Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.
Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik;
sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig,
sa piling mo’y ligtas kami sa kamay ng malulupit.
Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.

ALELUYA
Marcos 10, 45
Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain;
Lingkod, Manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 46-50
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon, nagtalu-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, “Ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumatanggap sa akin at tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila.”

Sinabi ni Juan, “Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya’y hindi natin kasamahan.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan; sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Lorenzo Ruiz! Siya ang kauna-unahang Pilipinong santo at martir. Sa ating Ebangheylo ay pinararangalan ni Jesus ang mga bata. Sila raw ang mga dapat tularan sabi ni Jesus. Ang maging tulad ng isang bata ang daan patungo sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Minsan kasi ay bilang mga may edad o nasa tamang edad na, mas madalas tayong magmalaki. Kapag nagkaroon na tayo ng wastong isip, madalas ito na ang ating pinaniniwalaan natin kaysa sa ipinahahayag na kaisipan ng Diyos.

Subalit ang mga pusong gaya ng isang bata ay palagi pa ring nakadepende sa magulang. Madalas wala silang negatibo, malisyosong pag-iisip, mga dahilan at kung ano pa man. Madaling turuan, madaling gumaya ng mga bagay-bagay. Sana ganito ang pag-uugali natin pagdating sa Diyos bilang ating Ama sa langit. Ang mga alagad ay nagtatalo-talo at masyadong abala sa pag-iisip tungkol sa kanilang posisyon. Ang isang bata ay hindi iniintindi ang mga ito. Mababaw lamang ang kanilang kaligayahan at ang mahalaga ay masaya lamang. Hindi na kailangan ng kung anu-ano pa mang kumplikadong bagay na iniisip ng mga matatanda.

Napakarami nating gusto at hinahangad sa buhay ngunit ang isang bata ay simple lamang. Kung magiging ganito rin tayo kahit ngayon na nasa wastong isip na tayo, mas madaling maging sapat para sa atin ang Diyos. Ang makapagbigay kahit mawalan. Ang makapagpasensiya sa tao kahit pa apakan tayo. Ang magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Wala masyadong gusto sa buhay kung hindi ang sumunod sa magulang. Kung ano ang turo ng Diyos iyon ang pinaniniwalaan at sinusunod. Bukas sa anumang paghihirap na darating sa ating buhay. Gaya ni San Lorenzo at mga kasama niya na kahit ang buhay at kamatayan ay inialay sa Diyos noong ito ang hingiin sa kanya. Gaya ni Job na nanatiling matapat sa Diyos kahit sinubok nang matindi.

Sa pamamagitan ng grasya, presensiya at tulong ng Diyos, makakaya ang lahat at mapapalitan ng walang hanggang saya at luwalhati. Magtiwala at dumepende lamang tayo sa Diyos bilang ating Magulang na nanatiling matapat at hindi nang-iiwan kahit pa ang magulang natin dito sa lupa ay magkamali at may kakulangan. Ang Diyos ay iba bilang ating Ama sa langit. Subukan nating magtiwala at magpaubaya sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.