Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mahalaga ang Panalangin”

 

 

 

 

 

 

Enero 13, 2020. Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Hilary, Bishop and Doctor of the Church (White).

UNANG PAGBASA
Hebreo 2, 14-18
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Hesus, tulad nila – may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayun, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan kundi “Ang lahi ni Abraham.” Kaya’t kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayun, siya’y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya ma’y tinukso at nagbata, kaya ngayo’y matutulungan niya ang mga tinutukso.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 29-39
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Hesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro, dahil sa matinding lagnat, at ito’y agad nilang sinabi kay Hesus. Nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di’y inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila.
Pagkalubog ng araw, dinala kay Hesus ang lahat ng maysakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya.

Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, “Hinanap po kayo ng lahat.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan upang makaparangal ako roon – ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum.” At nilibot niya ang buong Galilea, na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Maging si Jesus ay kinailangan ng panalangin. Sa kabila ng Kanyang pagiging abala ay nakuha Niyang mapag-isa para makausap ang Kanyang Ama na nasa langit. Tayo kaya? Sa makabagong panahon, importante pa ba sa iyo ang panalangin? Huwag nating kalimutan na ang buhay natin ay galing sa Diyos. Sa Kanya rin tayo babalik. Ang panalangin ang nagdudugtong sa atin at nagiging daan upang mapalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Mayroon bang relasyon na nagiging masagana kung wala ang komunikasyon? Ganito rin tayo sa Panginoon. Kausapin natin Siya sa pananalangin gaya ng pakikipag-usap natin sa mga mahal natin sa buhay na gustong gusto nating pinagbubuhusan ng panahon. Diyos pa kaya, na pinanggalingan ng ating mga biyaya?

Mapapansin na matapos ang panalangin ni Jesus ay mas naging malinaw sa Kanya ang direksyon na Kanyang pupuntahan at ang Kanyang misyon. Ganito rin tayo at pinapaalalahanan tayo ng Diyos na manalangin, at makipag-usap sa Kanya. Nang tayo ay patuloy na magkaroon ng Kanyang gabay at ilaw. Amen. +

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.