Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mahalaga sa Buhay”

Agosto 25, 2020. Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito’y hula o pahayag, o kaya’y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman.

Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat.
Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13
Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

MABUTING BALITA
Mateo 23, 23-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang araw sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay! Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo!
“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan ngunit ang loob nito’y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Maraming mga patalastas at produkto ngayon ng pampaganda. Samu’t saring mga bagay ang ibinebenta upang maging maganda ang kutis, bago at kaaya-aya ang damit, sapatos at marami pang iba. Ito ay para sa mga panlabas na anyo lamang. Subalit ano naman kaya ang ating ginagawa at pinagkakaabalahan para naman gumanda ang ating kalooban?

Sa Ebanghelyo ngayon ay natunghayan natin ang pangangaral ni Jesus laban sa mga eskriba at Pariseong mas nakatuon sa panlabas ang mga iniisip. Ang kanilang intensyon ay para makita ng iba, at papurihan ng iba. Walang kahit ano kung hindi ang para sa sarili. Subalit ang totoong nilalaman dapat ng saloobin ayon kay Jesus ay katarungan, pagkahabag at katapatan. Ito ang nagpapaganda ng kalooban. Sa katarungan, kung ito ay ating ipaglalaban at sasamahan ng habag, maalala nating pakainin ang mga nagugutom at bigyan ang mga mahihirap. Papanigan natin at tutulungan ang mga naapi. Dito nagiging tunay na kaaya-aya ang ating pagkatao sa mata ng Diyos, at sa kapwa. Hindi kailangang iangat ang sarili o hangarin ang papuri ng iba. Magsilbi lang tayo sa iba ay kahanga-hanga na ito sa gawa pa lamang. Ito rin ay isang kayamanan na nagtatagal habang buhay at madadala pa natin hanggang sa kabila.

Ano naman ang saysay na matuwa ang mga tao dahil sa iyong kasuotan, pisikal na anyo o materyal na bagay na pagmamay-ari mo? Kung wala namang makabuluhan na ginagawa para sa kapwa? Ang mga mabubuting gawa at tunay na busilak na kalooban ang makakapagpabago sa buhay ng iba at makakatulong sa mundo. Ang katapatan natin sa ating tungkulin sa harapan ng Diyos at ng tao, ay ang ating dapat na pinagtutuunan ng pansin. Higit sa hangaring makuha lamang ang pangaral at papuri ng iba. Nawa ang gawin natin ay ang kaaya-aya sa mata ng Diyos kahit hindi makita ng iba. Ito ang magiging daan natin tungo sa buhay na walang hanggan. Sa ating pagninilay ay mapagtanto nawa natin kung ano ang mahalagang pagtuunan ng pansin. Malaman nawa natin ang daan upang mas gawing maganda ang ating kalooban sa mata ng Diyos. Hingiin natin ang tulong Niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magtuturo sa atin ng mga bagay na ito. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.