Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mahalagang Papel sa Simbahan”

 

 

 

Hunyo 29, 2020. Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 1-11
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito’y ikinalugod ng mga Judio, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong Pista ng Tinapay na Walang Lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito’y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya’y nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya’y taimtim na ipinananalangin ng simbahan.

Gabi noon. Si Pedro’y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya’y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang anu-ano’y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon, at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. “Bumangon ka, dali!” wika ng anghel. Pagdaka’y nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. “Magbikis ka’t magsuot ng panyapak,” sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, “Magbalabal ka’t sumunod sa akin.” Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari.

Ang akala niya’y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay; nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito’y kusang nabuksan, at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel.

Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya’t sinabi niya, “Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat! Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Judio na mangyayari sa akin.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-
Ang D’yos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa Araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.
Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita; naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 16, 13-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ni San Pedro at San Pablo! Napakalaking selebrasyon sa simbahan ang paggunita sa dalawang prinsipe na ito ng Simbahan. Si San Pedro ang ating unang Santo Papa. Si Pablo naman ang nangungunang misyerong nagpalaganap ng mga Mabuting Balita at nagtatag ng simbahan sa iba’t ibang panig ng mundo.

Sumasagisag ang dalawa na ito sa dalawang mahalagang papel ng simbahan. Una, ang istruktura at awtoridad na natatangi sa lahat. Matatandaang ang ating Simbahan ay pinangungunahan ng Santo Papa sa Vatican. Mayroon tayong tinatawag na “central government”. Ito ang pangunahing tungkulin ni San Pedro na ipinagpapatuloy ng mga Santo Papa hanggang kay Papa Francisco at ang lahat ng obispo ngayon. Ang awtoridad nila ay nagmumula mismo kay Cristo. Ito nga ang natunghayan natin sa Ebanghelyo ngayon kung saan itinalaga ni Jesus si Pedro bilang bato na pundasyon ng Simbahan.

Subalit hindi doon nagtatapos ito. Bukod sa kabuuan at istruktura ng Simbahan upang mapanatili tayong lahat na iisa at tapat sa mga itinuro ng ating Panginoon, tayo rin naman ay mga misyonero. Ito ang isa pang dimension ng simbahan na naglalagi sa iba’t ibang panig ng mundo upang tumulong sa kapwa at magpalaganap ng Mabuting Balita. Sadyang napakalawak ng Simbahan at napakaraming iba’t ibang mabubuting gawain at adhikaing nakapaloob dito. Ito mismo ang disenyo ni Jesus. Matatandaan nating ito rin ang ginawa ni San Pablo sa kanyang buhay. Walang tigil na pagpapahayag ng Mabuting Balita sa iba’t ibang lugar. Dahil sa kanyang pagtuturo ng mga bagay tungkol kay Cristo, halos kalahati ng Bagong Tipan ay si San Pablo ang nagsulat! Kaya siya ang isa pang prinsipe na ating ginugunita ngayon.

Tayo bilang mga Katoliko ay mayroon ding ganitong tungkulin. Saan man tayo inilagay sa simbahan, bilang pari, relihiyoso o laiko lahat tayo ay may malaking papel ng simbahan. Maari tayong maging boses ng simbahan sa ating sariling paraan, at magkaroon ng misyong magpahayag ng Mabuting Balita sa salita man o sa gawa. O kaya naman ay tumulong sa mga gawain ng Simbahan ayon sa struktura na mayroon tayo ngayon – sa Parokya o sa mga relihiyosong komunidad at kahit saan pang organisasyon sa simbahan. Maraming marami tayong maaring gawin sa loob ng Simbahan.

Kailangan na kailangan ngayon ng mga masisigasig na manggagawa katulad nina San Pedro at San Pablo na hindi inurungan ang kahit anong pagsubok at hirap para lamang makasunod kay Cristo sa pagpapahayag ng Mabuting Balita at paggawa ng mabuting gawain para kay Cristo.

Sa panahon ngayon na inaatake ang Simbahan, mananahimik lamang ba tayo? Hindi po. Trabaho ng simbahan na magsalita at makiisa para sa kapakanan ng kanyang miyembro at mga anak. Huwag tayong matakot dahil si Jesus na mismo ang nagsabi na “hindi makakapanaig sa atin ang kapangyarihan ng kamatayan”. Apihin man tayo ngayon, wala sa kanila ang huling halakhak. Subalit kailangan din nating makiisa at lumaban sa ating sariling paraan. Sa pagkalat ng katotohanan at sa pagtatanggol nito. Alang alang sa mga banal at mga martir na kahit dugo ay inialay para sa kapakanan ng simbahan na ating napapakinabangan ngayon. Patuloy tayong humingi ng tulong mula sa Diyos. Amen. +

San Pedro at San Pablo, ipanalangin ninyo po kami!
Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.