Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makatotohanang Puso”


Photo Credit: www.evangelicaloutreach.org

 

Enero 5, 2019. Sabado Bago ang Pagpapakita ng Panginoon. 

Salmo 100: Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan s’yang malugod. 

Unang Pagbasa: 1 Juan 3:11-21

Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa: magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain; siya’y kampon ng diyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid.

Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan.

Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan.

Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao.

Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya’t dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran.

Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya’y umiibig sa Diyos?

Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa.

Dito nga natin makikilalang tayo’y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos 2akali mang tayo’y usigin nito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban.

Ebanghelyo: Juan 1:43-51

Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.” Si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro.

Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. Siya’y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni Jose.”

“May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael.

Sumagot si Felipe, “Halika’t tingnan mo.”

Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari.”

Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”

Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”

Sumagot si Nathanael, “Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!”

Sinabi ni Jesus, “Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo.”

At sinabi niya sa kanya, “Pakatandaan mo: makikita ninyong bukás ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Pagninilay:

Matapos ng pagdiriwang ng kapaskuhan ay ipinamamahagi naman ng Ebanghelyo ngayon at kahapon ang panimula ng misyon ng ating Panginoon. Bago magsimula ang kanyang pampublikong buhay ay nakatagpo niya ang mga alagad na kanyang pinili noon pa man. Nang sa Kanyang itinakdang panahon ay susunod sa Kanya at gagawa ng Kanyang kalooban.

Kaya lang bagamat tayo ay mga pinili kailangan ng ating “Oo” o pagtugon sa Diyos. Ano ang ating sagot sa kanya? Nakikita ba natin siya maging sa panahon ngayon ang mukha ni Jesus sa mga mahihirap at mga nangangailangan? Nakikita ba natin ang mukha ng Panginoon hindi sa magagarbong handaan at kasiyahan kung hindi sa lahat ng oras at maging sa hirap?

Napakasimple ng pagtatagpo ng Panginoon at ng kanyang mga hinirang. Matatandaang si Jesus ay hindi isang makamundo o political na hari. Simple ang damit at lumaki sa isang maliit na pamilya sa Nazaret. Ngunit siya’y Hari ng mga hari. Isang tanda ito na ang ating kayamanan dito sa lupa ay balewala sa kung ano ang naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Diyos natin mismo na nagkatawang tao ang patunay nito.

Sabi nga ni San Juan sa Unang Pagbasa, hindi tayo maisasalba ng salita lamang ngunit dapat sa gawa ito ay nakikita. Ngayong nagkamit tayo ng napakaraming biyaya sa nagdaang taon, makita man natin ito o hindi, ngunit ang katotohang tayo’y nabubuhay nang maayos sa mga sandaling ito at nakakakain ay isang malaking biyaya na kumpara sa milyun-milyong di mabilang taong nagugutom sa mundo. Ito’y isang magandang regalo ng Diyos sa ating hindi natin naipagpapasalamat ng lubos. Kung ito’y ating naiintindihan at naipagpapasalamat na, mapalad ka. Ngunit kung hindi pa maari tayong magsimula ngayon nang mas maging malugod tayo sa Diyos dahil Nakita natin ang kanyang kabutihan.

Si Natanael ay isang totoong tao at payak. Sinabi ni Jesus na siya’y walang pagkukunwari. Marahil ngayong 2019 ay maari rin nating itapon sa nakaraang taon ang mga pagkukunwaring ating ginawa maging sa harapan ng Diyos. Buksan natin ang puso sa Kanya at malalaman nating ito’y bukas kung maging ang lahat ng ating problema at hinaing ay sinasama natin ang Diyos. Isasama natin siya dahil alam nating wala nang ibang mas gustong tulungan tayo sa ating pinagkakasadlakan kung hindi ang Panginoong pinakamamahal tayo nang lubos na ibinigay niya ang buong buhay niya sa atin.

Ialay natin ang ating buhay sa kanya, ang ating mga pangarap at isama natin ang Panginoon sa ating bawat aspeto ng araw-araw na buhay. Gabayan nawa tayo ng Panginoon dahil pinili natin siya at patuloy tayong nagtitiwala sa kanya gaya ng kanyang mga alagad na naniwala sa kanya at piniling sumunod sa kanya saan man siya magtungo.

Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig sa iyo. Maria, aming ina, dalhin mo kami kay Jesus na iyong pinakamamahal na Anak. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.