Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makiisa sa Diyos sa Krus”

Hulyo 25, 2019. Kapistahan ni Apostol Santiago

Salmo 125, 1-2ab, 2kd-3. 4-5. 6
Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

UNANG PAGBASA
2 Corinto 4, 7-15
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espirituwal na ito ay hamak — kung baga sa sisidlan ay palayok lamang — upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsa’y nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawalan ng kaibigan; naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Hesus upang sa pamamagitan ng katawan ko’y mahayag ang kanyang buhay. Kami’y laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Anupat habang ako’y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan.

Sinasabi sa Kasulatan, “Nagsasalita ako sapagkat ako’y sumasampalataya.” Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako ma’y sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 20, 20-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya’t lumuhod siya sa harapan ni Hesus. “Ano ang ibig mo?” Tanong ni Hesus. Sumagot siya, “Sana’y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian — isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y batatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi sa kanila, “Alam ninyo na ang pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni San Santiago Apostol! Natunghayan natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang pagtatagpo kung saan hiniling ng ina nina Santiago at Juan na magkaroon sila ng posisyon sa tabi ni Jesus. Hinangad nilang maging mataas. Ngunit ginamit ni Jesus ang oportunidad na ito upang sabihin sa mga alagad at sa ating lahat na kung tunay natin gustong maging dakila at sikat, dapat tayong magpakababa at maghirap. Hindi ito hinahangad. Kusa itong dumarating kung ibig ng Diyos at kung tututok tayong mabuti sa paglilingkod gaya ng ginawa ni Jesus. Tulad ni Jesus sa Krus, bago siya muling mabuhay at maihayag ang kanyang Banal na Ngalan sa buong sangkatauhan, kinailangan Niya munang ipako sa Krus, mamatay at ilibing. Ito ngayon ang naging bukal ng buhay natin – buhay na walang hanggan at pananggalang sa kasamaan at kasalanan.

Gaya rin nito, kung tayo ay mamamatay sa sariling luho, sa sariling kagustuhan at susunod sa Diyos, dito tayo magiging banal. Iilan kaya ang maari nating matulungan kung matuto tayong mamuhay nang simple at makuntento? Nang sa gayon, anumang sobrang pera natin ay maipantutulong sa kapwang walang makain. Yung pagpili na tumulong sa kapwa at magpaligaya ng mga ulila o matatanda sa halip na magkaroon ng bonggang handaan isang beses man sa isang taon o dalawa? Marami tayong kabutihang magagawa kung matututo tayong mamatay sa sarili. Ito ang magdudulot sa atin ng parangal. Hindi man dito sa lupa kung hindi sa langit. Ito ang pinakamahalaga sa lahat – ang parangal ng Diyos sa tao sapagkat ito ang totoong buhay at hindi makukuha sa atin ninuman.

Pagnilayan natin ito at tanungin ang ating mga sarili:
Ano ba ang minimithi ko sa buhay? May mga ambisyon ba ako, pangarap at hangarin? Ano ang sakripisyo kong maaring gawin upang makagawa ng mabuti? Ibigay natin itong lahat sa Diyos at maniwala tayong higit ang kanyang plano kaysa sa atin. Hilingin nating mas gawin pa niyang busilak ang ating puso at banayad na maglingkod sa Diyos at sa kapwa na walang nakahihigit na interes para sa sarili. Dito tayo magiging tunay na anak ng Diyos, tulad ni Jesus. Amen. +

Pagpalain po kayo nawa ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.