Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makilala ang Diyos”

Pebrero 5, 2020. Paggunita kay Santa Agata, dalaga at martir. Miyerkules ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Samuel 24, 2. 9-17
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya, “Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beer-seba, at dalhin ninyo agad sa akin.”

Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay walundaanlibo at sa Juda naman ay limandaanlibo.

Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, “Nagkasala ako nang malaki sa ginawa kong ito, patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan.” Kinaumagahan, pagkagising ni david, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad.

Sinabi nito kay David, “Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ‘Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo: Tatlong taong taggutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusig sa iyong mga kaaway o tatlong araw na salot!’ Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?”

Sumagot si David, “Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko’y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako’y mahulog pa sa kamay ng mga tao.

Kaya’t ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupa’t mula sa Dan hanggang Beer-seba, pitumpunlibong tao ang namatay. Nangyari ito mula nang umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasiya nito at sinabi, “Tama na! Huwag mo nang ituloy!” Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Jebuseo.

Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, “Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7
Tugon: D’yos ko, ako’y patawarin sa aking pagkasuwail.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, “Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” At siya’y ayaw nilang kilanlin. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.” Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang maysakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Hesus ang mga nayon sa paligid upang magturo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ngayon po ay hindi tinanggap si Jesus sa kanyang sariling bayan. Marami silang iniisip tungkol kay Jesus na akala nila ay alam nila na siya ay isang anak ng karpintero. Hindi nila nakita ang taglay na kapangyarihan ni Jesus na galing sa Diyos. Kaya isinara nila ang kanilang puso sa kanya. Tayo rin minsan ay nabubulag ng ating sariling pag-iisip tungkol sa ibang tao. Akala natin ay tama tayo sa iniisip natin sa kanila. Ngunit kung negatibo ito ay makakaapekto ito na hindi na natin nakikita ang kabutihan ng iba o kung paano gumalaw ang Diyos sa kanila. Huwag sana nating isara ang ating puso upang makilala natin ang Diyos na nananahan sa bawat tao. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.